Oljeavskiljare och oljeavfall

Verksamheter som riskerar att släppa ut olja till spill- eller dagvattennätet ska ha en oljeavskiljare installerad för att samla upp olja innan avloppsvattnet når ledningsnätet.  Spillolja och annat oljeavfall får inte hällas i avloppet utan ska samlas upp i särskilda behållare och tas om hand som farligt avfall.

Avloppsreningsverken är byggda för att rena spillvatten från hushåll. Avloppsvatten som innehåller olja och kemikalier skadar reningsprocessen och måste därför tas om hand på annat sätt. Olja som kommer ut i dagvattnet transporteras direkt till sjöar och vattendrag där de riskerar att skada djur- och växtliv.

Regler och krav för utsläpp från fastigheten

Enligt Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) i Norrköpings kommun är fastighetsägaren ansvarig för utsläppen från sin fastighet. Enligt Miljöbalken är verksamhetsutövaren ansvarig för verksamhetens utsläpp oavsett om de äger fastigheten som verksamheten bedrivs i eller inte.

Enligt paragraf 31.1 i får inte utsläpp av olja ske eftersom det kan skada reningsprocessen i avloppsverket.

§ 31.1 Fastighetsägare får således inte släppa ut lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett, sura, frätande eller giftiga vätskor. Inte heller vätska, metaller, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.

I Boverkets författningssamling (BFS 2006:12) anges att avskiljare bör finnas om avloppsvattnet kan innehålla mer än obetydliga mängder olja eller andra i vattenolösliga ämnen.

I broschyren Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter finns begränsningsvärde för oljeindex och andra ämnen som kan påverka avloppshanteringen.

Begränsningsvärdet för oljeindex är 50 mg/l vid utsläpp till spillvattennätet. Vid utsläpp direkt till sjöar och vattendrag gäller ett oljeindex på 1 mg/l enligt Norrköpings kommuns riktlinjer för dagvattenhantering.

Oljeavskiljare

Verksamheter som riskerar att släppa ut olja till spill- eller dagvattennätet ska ha en oljeavskiljare installerad för att samla upp olja innan avloppsvattnet når ledningsnätet. Det omfattar bland annat fordonstvättar, bensinstationer, bilverkstäder, bilskrotar, bilparkeringar och garage samt verksamheter med annan oljehantering.

Hur fungera oljeavskiljaren?

Det finns flera olika typer av oljeavskiljare, men de utnyttjar alla skillnaden i densitet mellan vattnet och det som ska avskiljas. När vattnet rinner genom avskiljaren sjunker slam och partiklar till botten medan oljan flyter upp och lägger sig på ytan. Blir slam och oljelagar för tjocka följer föroreningar med i det utgående vattnet. Det är därför viktigt med regelbunden tömning och rengöring av oljeavskiljaren.

Dimensionering och installation

1. Oljeavskiljaren ska vara utformad och dimensionerad enligt standarden SS-EN 858-2. Om oljeavskiljaren ska ta hand om dagvatten bör den dimensioneras för att klara ett 10-årsregn. Oljeavskiljare ska utrustas med nivålarm
och provtagningsbrunn. Kontakta en VVS-konsult eller rörinstallatör för hjälp med dimensionering.
2. Kontakta bygglov vid bygg- och miljökontoret för att få veta om installationen kräver någon bygganmälan.
3. Kontakta miljö- och hälsoskydd vid bygg- och miljökontoret för information om planerad installation.
4. Meddela kundservice för Norrköping Vatten och Avfall när oljeavskiljaren är installerad och ska driftsättas.

Placering

Oljeavskiljaren placeras vanligtvis under marknivå. Oljeavskiljaren bör vara placerad så att tömning och provtagning enkelt kan utföras. När oljeavskiljaren installeras bör placeringen noga dokumenteras så att avskiljaren är lätt att hitta vid tömning, provtagning och tillsynsbesök.

Tömning av oljeavskiljare

Tömning av oljeavskiljare ska utföras av en entreprenör som har tillstånd av länsstyrelsen för transport av farligt avfall. Tömning ska ske så ofta att oljeavskiljaren uppfyller avsedd funktion, dock minst en gång per år. Efter tömningen ska oljeavskiljaren återfyllas med vatten. För att säkerställa kontinuerlig tömning rekommenderas tömningskontrakt. Oljeavskiljare som tas ur drift ska anmälas till bygg- och miljökontoret och till kundservice för Norrköping Vatten och Avfall.

Behållare för oljeavfall

Oljeavfall

Spillolja och annat oljeavfall får inte hällas i avloppet utan ska samlas upp i särskilda behållare och tas om hand som farligt avfall. Olja, oljehaltigt vatten och slam som samlas i oljeavskiljaren är också farligt avfall. Oljeavfall tas om hand enligt särskilda bestämmelser i avfallsförordningen (2011:927).

Informationsmaterial

Oljeavskiljare och oljeavfall

 

 

Dela sidan: