Välkommen som vattenkund

Varmt välkommen som kund till oss!

I Norrköping är det Norrköping Vatten och Avfall som ansvarar för att hushåll och företag i Norrköpings kommun har rent dricksvatten och att avloppsvatten renas innan det släpps ut i naturen igen.

Verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. I ett verksamhetsområde gäller Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Det är kommunfullmäktige som fastställer verksamhetsområdets gränser och vilken taxa som gäller vid anslutningen.

Förbindelsepunkt

Inom ett verksamhetsområde ansvarar vi för vatten- och avloppsnätet fram till fastighetens förbindelsepunkt, som oftast är placerad 0,5 m utanför fastighetsgränsen. Du som fastighetsägare ansvarar för vatten- och avloppsledningarna innanför förbindelsepunkten. I broschyren Allmänna bestämmelser för användande av Norrköping kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA beskrivs våra och våra kunders rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

Vatten- och avloppstaxa

När den allmänna VA-anläggningen är klar i ett utbyggnadsområde och förbindelsepunkt är upprättad, faktureras alla fastighetsägare en anläggningsavgift enligt gällande taxa. Därefter börjar även alla fastighetsägare betala en fast avgift. Det gäller även fastigheter som inte är inkopplade till vatten och avlopp samt fastigheter som är obebyggda. De som är inkopplade betalar också för fastighetens förbrukning. För mer information om kostnader, se rubriken Avgifter.

Broschyr

Välkommen som vattenkund

Dela sidan: