Är husets stuprör och dräneringsanslutning rätt kopplade?

De kommunala dagvattenledningarna är dimensionerade för att klara alla normala regn. Att dimensionera ledningarna för exceptionella regn är i praktiken omöjligt vilket innebär att vatten tillfälligt kan dämma upp i ledningarna och nå marknivå. När du som fastighetsägare planerar att dränera om en husgrund eller lägga om ledningar på tomtmark bör man därför se över hur ledningarna är anslutna till det kommunala avloppssystemet.

Är dina ledningar rätt kopplade?

Det är inte tillåtet att avleda dag- eller dräneringsvatten till det kommunala spillvattenledningsnätet. Många äldre fastigheter med källare har sin husdränering kopplad på spillvattennätet. Detta måste kopplas bort till en dagvattenledning eller lösas med LOD. Det gäller även för takvatten via stuprör.

Vad är LOD?

LOD betyder Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. LOD innebär att du som fastighetsägare tar hand om dagvattnet från din fastighet lokalt på din fastighet. Dagvatten kan infiltreras i marken, fördröjas i en damm eller ledas bort på ytan till en genomsläpplig mark lite längre bort.

Norrköpings kommun förespråkar i första hand att dagvatten ska tas om hand lokalt genom LOD. I de fall det inte är möjligt att lösa dagvattnet lokalt med LOD kan fastigheterna ibland ansluta sig till det allmänna dagvattennätet.

Att ta hand om regnvattnet (dagvattnet) lokalt

Ett sätt att ta hand om regnvattnet från taket är att använda stuprör med utkastare och ränndalsplattor av betong. Ränndalsplattorna  leder regnvattnet till en gräsmatta där vattnet kan tränga ner i marken. För att inte riskera fuktskador på huskonstruktionen ska grönytan luta bort från huset.

Regnvattnet från taket leds ut på gräsmattan.

Regnvattnet från taket leds ut på gräsmattan.

Se broschyren till nedan för mer information om hur du kan ta hand om dag- och dräneringsvattnet på din fastighet.

Om du är felkopplad kan du får bidrag

För bortkoppling av stuprör får du en engångsersättning om maximalt 1 000 kr. För bortkoppling av dränering får du en engångsersättning om maximalt 7 000 kr. Vid behov av en pump får du en engångsersättning om maximalt 2 000 kr.

Kvitton måste alltid bifogas ersättningsansökan eftersom storleken på bidragen baseras på de kostnader som du har haft för bortkopplingen. Använd blanketten till nedan för att skicka in din ansökan om bidrag.

Bidragen betalas ut under förutsättning att:
• bortkopplingen är utförd inom utsatt tid.
• personal från Norrköping Vatten och Avfall har gjort en godkänd slutbesiktning av bortkopplingen.

Blanketter och broschyrer

Ta hand om dagvattnet på din tomt och minska risken för översvämning

Ansökan om ersättning för utlägg för omkoppling av stuprör eller dränering

Blankett för bidrag för omkoppling av stuprör och dränering, pdf för utskrift

 

Dela sidan: