Organisation

Norrköping Vatten och Avfall AB är ett aktiebolag som ägs av Norrköpings kommun. Vd för bolaget är Henrik Peterson.

Bolaget ansvarar för att hushåll och företag i Norrköpings kommun har rent dricksvatten och att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i naturen igen.

Bolaget ansvarar även för, att på ett för människors hälsa och miljön lämpligt sätt, samla in, transportera och återvinna hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

Vår verksamhet för vatten och avfall är självfinansierad. Det innebär att de avgifter som vi tar ut av våra kunder inte får överskrida våra kostnader för vatten, avlopp och avfallshanteringen.

Bolaget bygger även bredband via fiber i Norrköpings kommun.

Vår styrelse

  • Jan-Olov Johnson (s) ordf
  • Per von Krusenstierna (m) v.ordf
  • Johan Lundgren (c) ledamot
  • Per Hallström (mp) ledamot
  • Kaisa Karro (s) ledamot
  • Lars R Johansson (s) ersättare
  • Niclas Clarén (kd) ersättare
  • Per Ivarsson (m) ersättare

Facklig företrädare

  • Roger Allen, Vision

Årsrapport

Årsrapport 2017 för Norrköping Vatten och Avfall

Organisationsschema

Organisationsschema för Norrköping Vatten och Avfall

Dela sidan: