Norrköpings kommuns första hållbarhetsrapport

Publicerad 23 maj 2018 kl 17:04

Norrköping Rådhus AB har tagit fram en hållbarhetsrapport för koncernen och samtliga tolv dotterbolag. Syftet är att synliggöra och tydliggöra vikten av hållbarhetsarbetet i hela bolagskoncernen. 

Under 2016 kom en ändring i årsredovisningslagen som innebär att större företag måste hållbarhetsrapportera. För Norrköping Rådhus AB påverkar ändringen i lagen två av dotterbolagen, Hyresbostäder AB och Norrköping Vatten och Avfall AB. Norrköping Rådhus AB valde dock att ta fram en hållbarhetsrapport för hela bolagskoncernen inklusive samtliga tolv dotterbolag.

Norrköpings fokusområden kopplas till FN:s mål för hållbar utveckling

En kartläggning och analys av koncernens mest väsentliga hållbarhetsfrågor genomfördes 2017. Resultatet visade att koncernens främsta fokusområden var energianvändning, avfallshantering, utbildning, hälsa och säkerhet, antikorruption och antidiskriminering. För varje område har ett antal indikatorer tagits fram som är direkt kopplade till FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Dessa indikatorer kommer årligen att följas upp i utvärderingen av hur Norrköping Rådhus AB:s hållbarhetsarbete fungerar.

Läs hela rapporten

Till nyhetslistan

Dela nyheten: