Anslutning till fiberförening

I en fiberförening går du samman med dina grannar och gräver gemensamt från anslutningspunkten på kommunens stamfibernät till era respektive fastigheter. En fiberförening behöver inte vara en ekonomisk förening.

Ta kontakt med dina grannar

För att bilda en fiberförening behöver du först ta kontakt med dina grannar och ta reda på vilka som är intresserade av att ansluta sig till kommunens stamfibernät. De som är intresserade av att ansluta sig går sedan samman i en fiberförening. Genom att flera fastigheter går samman i en fiberförening och bygger ett områdesnät så är det möjligt att minska den totala anslutningskostnaden för respektive fastighetsägare.

Utse kontaktperson

I en fiberförening behöver minst två kontaktpersoner finnas som kan sköta kontakten mellan fiberföreningen och Norrköping Vatten och Avfall.

Kontakta sedan Norrköping Vatten och Avfalls bredbandsenhet och berätta att ni är intresserade av fiber till ert område. Efter samtal med er lägger vi upp er fiberförening på webbplatsen www.fibertillalla.se så att alla inom ert område kan anmäla sitt intresse för fiber.

Kundservice

Telefon: 011-15 15 50
e-post: kundservice@norrkopingvattenavfall.se

Anmäl ditt intresse

Kontaktpersonerna i er fiberförening ser till att alla i området får information och att var och en anmäler sitt intresse för fiber på www.fibertillalla.se

Förstudie

Gör en uppskattning över kostnaderna för grävningen inom ert område. Bestäm hur kostnaderna för grävning av områdesnätet ska fördelas mellan fastigheterna i fiberföreningen.

Avtal med markägare

Teckna avtal med aktuella markägare som påverkas av byggnationen av ert områdesnät.

Avtal med gräv entreprenör och Norrköping Vatten och Avfall

Norrköping Vatten och Avfall skriver markavtal och anslutningsavtal med respektive fastighetsägare. Innan markarbetet kan starta ska allt vara klart med vad som ska göras, vilka som är med och alla markavtal och tillstånd ska vara klara.

Ofta skrivs andelsavtal mellan gräv entreprenör och den enskilde fastighetsägaren.

Grävning

Norrköping Vatten och Avfall levererar fiberslangar, kopplingsbrunnar med mera till fiberföreningen. Fiberföreningen ansvarar för grävning och installation av fiberslangarna från stamnätet ut till en anslutningspunkt vid varje fastighets tomtgräns. Grävarna lämnar av en anslutningspunkt vid alla fastigheters tomtgräns och du kan då välja om du vill gräva själv från tomtgräns till husfasaden eller om du vill beställa grävning från oss.

Vill du gräva själv på din tomt?

Om du vill gräva själv på tomten behöver du slang och markeringsnät, det får du vid ditt hembesök eller hämtar hos grävaren på plats i området. Du gräver ner slangen 40 cm djupt och markeringsnätet ca 20 cm ovanför slangen. Lämna cirka 1 meter slang extra vid tomtgräns och minst 7 meter ( 1 meter räcker för 25mm slang) intill husväggen eller så pass mycket att det räcker hela vägen in i huset dit du önskar att monteringen ska ske (plus någon meter).

Lämna schakten öppet cirka 0,5 meter vid tomtgräns så kopplar vår entreprenör ihop det åt dig när grävarna passerar förbi på gatan eller i samband med blåsning. Du lämnar även schakten vid husfasaden öppet cirka 0,5 meter vid husfasaden så att vår installatör kommer åt ordentligt vid håltagning och installation. Du ansvarar själv för att fylla igen hålen vid tomtgräns och husfasad när det är klart.

Under ditt hembesök får du veta vilken storlek på slang som du behöver använda vid din tomtgrävning.

tomtgravning_7mm

 

tomtgravning_25mm

 

Vill du beställa grävning från oss?
Om du vill kan du beställa grävning på din tomt av vår entreprenör för 140 kr/meter. Då ingår det att vi gräver på tomten, lägger ner slang och maskeringsnät samt grov återställning. Du kommer själv behöva så gräsfrö, lägga tillbaka plattor m.m.

Besiktning

Norrköping Vatten och Avfall gör en besiktning av fiberslangarna och kopplingsbrunnarna när grävningen är klar.

Anslutning

När grävning är genomförd ansvarar vi även för att – Blåsa in fiberkablar i slangarna – Installera fibern invändigt Vår installatör kontaktar varje fastighetsägare inför varje installation invändigt för att bestämma en tidpunkt då det passar att installera fibern invändigt. Installatören tar med och installerar den passiva dosan samt mediakonverteraren inne i huset. Vill du ha mediakonverteraren längre bort eller i ett annat rum kan du köpa till en extra fiberpatchkabel för 160 kr. Fiberpatchkabel är den kabel som går mellan den passiva dosan och mediakonverteraren. Om du behöver en längre fiberpatchkabel ringer eller mailar du till oss så hämtar du därefter ut den på Norrköping Vatten och Avfalls kontor. För att vara säker på att allting är inkopplat korrekt behöver du ha satt upp fiberpatchkabeln i huset innan installatören kommer på besök. Tänk på att du måste skydda fiberpatchkabeln med en kanalisation.

fiberinstallation_7mm

fiberinstallation_25mm

Använd ditt nya bredband

På webbplatsen http://norrkopingbredband.zmarket.se/ väljer du vilket företag (tjänsteleverantör) som ska leverera internet, tv och telefoni till dig.

Fakturering

Fakturan för anslutningsavgiften skickas ut först efter att alla som skrivit avtal i ett område har fått fiber installerat. När du fått din faktura har du 30 dagar på dig att betala din faktura.

Dela sidan: