För företag

Du som verksamhetsutövare har skyldigheter att se till att din avfallshantering fungerar. Det är ditt ansvar att verksamhetsspecifikt avfall tas om hand och det är din skyldighet att beställa hämtning av hushållsavfall hos kommunen.

Du ansvarar för verksamhetsspecifikt avfall

Avfall som din verksamhet ger upphov till i produktionen är så kallat verksamhetsspecifikt avfall. Det kan till exempel vara rester i plastproduktion för ett företag som producerar komponenter av plast. Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att det tas om hand på rätt sätt och du har rätt att anlita valfri entreprenör.

Du som hyr dina lokaler kontaktar din fastighetsägare för att veta vad som gäller för hämtning av ditt avfall. Kommunen ansvarar för hushållsavfallet och din fastighetsägare ansvarar för att annat avfall än hushållsavfall tas omhand på rätt sätt.

För att kunna hantera din verksamhets avfall kan du behöva söka tillstånd eller göra anmälan. Kontakta bygg- och miljökontoret i Norrköpings kommun.

Hantera avfall – information från Norrköpings kommun

Kontaktuppgifter till Miljö- och hälsoskydd Norrköpings kommun

Hushållsavfall hämtas av kommunen

Du är också skyldig att beställa hämtning av kommunen av det hushållsavfall som uppstår i verksamheten. Som hushållsavfall räknas allt matavfall, brännbart avfall, farligt avfall och grovavfall som kommer från personalutrymmen, städning och toaletter.

Fastighetsägaren är ansvarig för att se till att det finns en fettavskiljare installerad om verksamheten till exempel serverar lagad mat.

Om frityrolja hanteras i verksamheten ska hämtning av vegetabilisk olja beställas av Norrköping Vatten och Avfall.

Lämna avfall till returpunkten

Elavfall och grovavfall kan du som bedriver verksamhet lämna på en returpunkt genom att köpa ett särskilt företagskort. Kortet kostar 4 000 kronor och då får du göra tio besök på en returpunkt med begränsade mängder avfall. Farligt avfall från företag och verksamheter får inte lämnas på en returpunkt.

Hantering av förpackningar, tidningar, elavfall

Abonnemang för hämtning av förpackningar och tidningar samt hämtning av elavfall kan du som verksamhetsutövare beställa av valfri entreprenör.

Verksamhetsutövarens skyldigheter

Enligt miljöbalken ska du som verksamhetsutövare bland annat:

  • ha kunskap om det avfall som uppkommer i verksamheten.
  • hantera avfall så att människors hälsa eller miljön inte skadas.
  • sträva efter att minska avfallsmängderna.
  • främja att avfall återanvänds och återvinns.
  • kontrollera att entreprenörerna som hanterar avfallet har de tillstånd som krävs.
  • beställa hämtning av hushållsavfall hos kommunen.

 

Dela sidan: