Vårt ansvar

Sophämtning och behandling

Norrköping Vatten och Avfall har ett lagstadgat ansvar att transportera bort och omhänderta det hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Det innebär att vi ska hämta hushållsavfall från samtliga fastigheter i kommunen, det vill säga brännbart avfall, matavfall, grovavfall, elavfall och farligt avfall. Vi ansvarar även för returpunkterna där invånarna kan lämna farligt avfall, elavfall och grovavfall.

Norrköping Vatten och Avfall ansvarar också för insamling och behandling av fettavskiljarslam och vegetabilisk olja. Vi ansvarar även för slam och urin från enskilda avlopp samt latrinhämtning.

Norrköping Vatten och Avfall ansvarar för att insamlat hushållsavfall behandlas på ett miljöriktigt och kostnadseffektivt sätt.

Norrköping Vatten och Avfall är en beställarorganisation, vilket innebär att vi anlitar entreprenörer för insamling av avfall, behandling av avfall samt drift av returpunkter.

Information

Norrköping Vatten och Avfall ska informera hushåll och fastighetsägare om avfallshanteringen i kommunen, både vad gäller hushållsavfall och avfall som omfattas av producentansvar. Vi ska tillhandahålla aktuellt informationsmaterial över de avfallsslag som ska sorteras för återvinning eller annat omhändertagande.

Vi ansvarar även för att erbjuda kundservice till våra kunder.

Långsiktig planering, föreskrifter och taxa

Norrköping Vatten och Avfall ansvarar för att ha en avfallsplan för långsiktig planering och strategier för att förbättra avfallshanteringen. Vi måste även upprätta lokala föreskrifter för avfallshanteringen samt en avfallstaxa. Norrköping Vatten och Avfall utför myndighetsarbete, till exempel prövning av undantag, ansökningar och klagomål.

Mer information

Läs mer om vårt ansvar, våra taxor och vår avfallsplan: Avgifter och regler för avfall

Dela sidan: