Fastighetsägarens ansvar

Allt hushållsavfall som uppkommer inom fastigheten ska enligt lag tas om hand av Norrköping Vatten och Avfall.

Här kan du läsa om vad som räknas som hushållsavfall, och vad som inte gör det: Vad är hushållsavfall?

Information

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att informera dem som bor eller är verksamma på fastigheten om hur avfallshanteringen går till.

Om förhållandena på fastigheten förändras på ett sätt som påverkar avfallshanteringen ska fastighetsinnehavaren informera Norrköping Vatten och Avfall om detta.

Avgiftsskyldighet

Fastighetsägaren ansvarar för att betala för avfallshanteringen enligt avfallstaxan, som är beslutad av kommunfullmäktige.

Utrymmen, behållare och påsar

I eller i anslutning till flerfamiljsfastigheter ska det finnas utrymmen för förvaring av brännbart avfall och matavfall eller blandat avfall samt för grovavfall, elavfall och farligt avfall. Om lämpliga utrymmen för grovavfall, elavfall och farligt avfall saknas i fastigheten ska fastighetsägaren anvisa en annan plats för förvaring av avfallet inför hämtning. Hämtningsplatsen ska godkännas av Norrköping Vatten och Avfall.

Fastighetsinnehavaren ska beställa behållare till det antal och med den volym som behövs för en rationell hämtning. Norrköping Vatten och Avfall får besluta om antal behållare och placering av dessa. Fastighetsinnehavaren är skyldig att använda de behållare som Norrköping Vatten och Avfall tillhandahåller. Användande och placering av annan utrustning ska godkännas av Norrköping Vatten och Avfall.

Om fastigheten har källsortering av matavfall ska fastighetsägaren se till att matavfallet samlas in i särskilda påsar som alla boende ska ha tillgång till.

Fastighetsägaren ansvarar för rengöring och underhåll av soprum, sopskåp och soptunnor.

Arbetsmiljö och tillgänglighet

Fastighetsägaren ansvarar för att avfallsutrymmen och hämtningsställen uppfyller kraven för en god arbetsmiljö. Soptunnor, sopskåp och dylikt ska vara placerade så att hämtningen underlättas. Den entreprenör som Norrköping Vatten och Avfall använder ska ha tillträde till fastigheten och utrymmen där avfallet förvaras eller där tömning ska ske. Fastighetsinnehavaren ska lämna de nycklar, portkoder och dylikt som behövs.

Fastighetsinnehavaren eller väghållaren ansvarar för att hålla körväg, enskild väg eller tomtmark som utnyttjas vid hämtning, i framkomligt skick för hämtningsfordon året om.

Transportvägen från fordonets uppställningsplats till avfallsbehållarna ska vara framkomlig. Vintertid ska vägen röjas från snö och hållas halkfri.

Fastighetsinnehavaren är skyldig att förvara avfallet inom fastigheten till nästkommande hämtning om:

  1. snö, tjällossning eller andra tillfälliga väghinder omöjliggör hämtning, eller
  2. avfallshämtaren, av skäl som denne inte kunnat påverka, inte haft tillträde till utrymmet eller den plats inom fastigheten där avfallet förvaras.

För fastigheter som är svår att nå för hämtning på grund av begränsad framkomlighet får Norrköping Vatten och Avfall besluta att hämtning ska ske på en annan lämplig plats.

Mer information

Vad är hushållsavfall?

Det perfekta hämtstället

Föreskrifter för avfallshantering i Norrköpings kommun

Riktlinjer för arbetsmiljö och tillgänglighet för avfallshanteringen

Dela sidan: