VA-arbeten

VA-arbeten

För att minska utsläppen i våra sjöar arbetar Norrköpings kommun aktivt med olika åtgärder, till exempel genom att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet. Här finner du kommunens långsiktiga vatten- och avloppsplan.

Planerade och pågående arbeten

På kartan nedan kan du se våra planerade och pågående VA-arbeten. Klicka på en markering för att få en kort beskrivning av respektive projekt.

För att få mer information om respektive projekt, se länkarna under kartan.

Thapperska skolan

Just nu flyttas VA-ledningar utanför Thapperska skolan. Detta på grund av den nya rondell som ska byggas som infart till Vrinnevisjukhuset.

Ledningarna flyttas för att undvika att få dem på fem meters djup genom rondellen i Gamla Övägen där marknivån höjs.

Vårt arbete planeras vara klart till midsommar 2016. Efter det börjar tekniska kontorets entreprenör bygga själva rondellen.

 

Projektledare

Peter Jideström
Projektledare VA
Telefon 011 15 36 17
peter.jidestrom@norrkopingvattenavfall.se

Östra Husby

Projektering av ledningsnätet

Norrköping Vatten och Avfall AB fortsätter sina åtgärder för att minska risken för källaröversvämningar i Östra Husby. Turen har kommit till området kring lekparken vid Östkindsvägen,Moängsvägen, Häggebovägen och Björkekindsvägen. I lekparken kommer vi att bygga ett spillvattenmagasin som ska fungera som en lagringsplats när ledningarna blir överbelastade i området.

Tidplan

Arbetet beräknas påbörjas under vecka 23 och pågå fram till augusti/september 2016.

Begränsad framkomlighet under arbetet

Under tidsperioden kommer framkomligheten vara begränsad i området men lekparken kommer att vara öppen.

Arbetet utförs av Skanska

Det är vår entrepenör Skanska AB som utför arbetet på uppdrag av Norrköping Vatten och Avfall.

Projektledare

Helena Aspdahl
projektledare nät
Telefon 011 15 36 08

Skarphagen

Klimatanpassningsåtgärder

Projektet har bytt namn till Skarphagen eftersom vi behöver se över ledningsnätet i ett större perspektiv. Vi undersöker ledningsnätet i Jordbrogatan, Alkärrsgatan, Majviksgatan, Kärrhagsgatan och Högbygatan.

I nuvarande skede håller vi på med en förundersökning inför detaljprojekteringen

Tidplan

Förstudie/detaljprojektering kommer att pågå hela 2016

Projektledare

Projektledare för utbyggnaden är Helena Aspdahl telefon 011-15 36 08.

Skärlöta Ringsta Mo

Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar

I Norrköpings kommuns plan för att förbättra miljön i kommunen ingår att erbjuda fastigheter i Skärlöta Ringsta Mo anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Norrköping Vatten och Avfall har därför fått i uppdrag av kommunen att bygga ut vatten- och avloppsledningar till Skärlöta Ringsta Mo.

Område 1:
Ledningsarbetet i området är  klart.  Du som fått överenskommelsen om placering av pumpstationen undertecknad och returnerad kan beställa utkörning av pumptank. Du som inte skickat in servisanmälan och överenskommelse pumpstationsplacering ombedes göra det snarast.

Driftsättning av vatten och spillvattenpump kan beställas efter att faktura för anläggningsavgiften skickats ut och betalats.

I servisanmälan finns en fråga om anslutningsdatum om det är okänt behöver du inte skriva i något i rutan.

Område 2:
Ledningsarbeten har påbörjats och beräknas pågå tills efter sensommaren/hösten 2016. Skicka in servisanmälan och överenskommelse om placering pumpstation.

Servisanmälan med VA-situationsplan
Det går att komplettera med servisanmälan med VA-situationsplan i efterhand om det i dagsläget är oklart hur ledningarna ska dras inne på fastigheten. Det gäller båda områdena.

Verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde är ett område där kommunfullmäktige har beslutat att fastighetsägarna har rätt att få kommunalt vatten och avlopp fram till tomtgränsen.

Utbyggnadsområdet är markerad med blå ring på kartan nedan.

PowerPoint-presentation

Anläggningsavgiften blir enligt normaltaxa

Det är nu beslutat att det inte blir särtaxa, utan normaltaxa, för anslutningsavgiften i utbyggnadsområdet Skärlöta-Ringstamo, område 1 och 2.

Anläggningsavgift

Idag kostar det, enligt nu gällande normaltaxa, 124 380 kr inkl moms, för en fastighet med en bostad att ansluta sig till vatten och spillvatten. Det är dock alltid den taxa som är giltig när vatten- och avloppsledningarna är färdigbyggda till respektive fastighet som gäller.

Om fler än en bostad per fastighet ansluts, tillkommer en bostadsenhetsavgift för varje tillkommande hus. För närvarande är bostadsenhetsavgiften för vatten och spillvatten 35 910 kr per styck för de två första och 11 970 kr per styck för resterande.

Beställning av pumptank

När servisanmälan är inskickad och det finns en överenskommelse om godkänd placering av pumptanken, kan du som fastighetsägare beställa utkörning av en pumptank. Projektledaren Peter Jonander kommer att underteckna och returnera ett exemplar av de överenskommelser som han har fått in.

Om samma grävfirma ska gräva ner fler än en pumptank, vill Peter Jonander att ni kontaktar honom, för samordnad utkörning.

Utkörning till enstaka fastigheter kan beställas på vår webbplats eller via vår kundservice.

Tidplan

 • Område 1 är klar för driftsättning.
 • Område 2 beräknas bli klart under sensommar/höst 2016
 • Vi kommer att skicka fakturan på anslutningsavgiften till dig när hela din etapp är klar.

Presentation från informationsmötet den 4 november angående VA-utbyggnaden.

Projektledare

Projektledare är Peter Jonander, tfn 011-15 36 88.

Norra Kungssten

Utbyggnad av vatten och spillvatten till Norra Kungssten

Just nu håller vi på med en förstudie för utbyggnad av vatten och spillvatten. Vi kommer att uppdatera med mer information snart.

Länk till detaljplan för Graversfors, delen norra Kungssten, inom Kvillinge i Norrköpings kommun (VA-område 5 och 10 norra)  hittar du här: Detaljplan Norra Kungssten

Unnerstad

Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Unnerstad

Projektering för utbyggnad av vatten och spillvatten i Unnerstad påbörjas hösten 2015.

Ambitionen är att utbyggnaden ska kunna genomföras så att inkoppling kan ske under 2016.

Projektledare för utbyggnaden är Helena Aspdahl 011 – 15 36 08 och Lars Edenhofer 011-15 35 07.


Underlag från informationsmöte

tisdagen den 8 mars genomförde Norrköping Vatten och Avfall ett informationsmöte angående planerad VA-utbyggnad i Unnerstad.

Här kan du läsa presentationen från mötet:
Unnerstad infomöte 2016-03-08

Undersökningar  av mark i området kommer troligen att utföras under vecka 12 av WSP.

Geoteknisk undersökning

Geoteknisk undersökning är slutförd. Detaljprojekteringen pågår för fullt. Vi siktar på att publicera förfrågningsunderlaget under maj.

Svärtinge skogsbacke

Vatten och avlopp till Svärtinge skogsbacke

På uppdrag av Norrköpings kommuns stadsbyggnadskontor och Östra Ryssnäs AB planerar Norrköping Vatten och Avfall tillsammans med våra konsulter WSP för kommande etapp som omfattar i storleksordningen ett hundratal bostäder.

Tidplan

Inne i exploateringsområdet ska vi tillsammans med bygget av nya vägar bygga ledningar och pumpstationer. I oktober beräknas utsedd entreprenör, SM-Entreprenad, påbörja entreprenaden med att bygga teknisk försörjning för det nya bostadsområdet.

Projektledare för VA-entreprenaden i exploateringsområdet är Paul Englund 011-15 36 12.

Viudden

Lantmäteribeslut för utbyggnad av vatten och avlopp till Viudden

I januari 2016 hölls ett Lantmäterisammanträde angående den kvarstående fastighet där Norrköping Vatten och Avfall inte fått tillstånd att passera över med VA-ledningar och fiberkabel.

Lantmäteriet har meddelat beslut i frågan till parterna i februari. I och med att beslutet inte överklagats till och med den 17 mars så har beslutet vunnit laga kraft och vi kommer att utbetala ersättning till markägaren för intrånget.

I överenskommelsen ingår också att ledningarna ska vara utbyggda över fastigheten inom 18 månader från att beslutet vunnit laga kraft den 18 mars 2016.

Vår plan är att se över den tidigare utförda projekteringen, framför allt med avseende på dagvatten inom Viudden, under hösten 2016 och sedan upphandla entreprenör för byggstart våren 2017. Samtliga fastigheter ska då kunna koppla in sig på VA-systemet under sensommaren/hösten 2017.

Tidigare beslut om verksamhetsområde är fattat av Norrköping Vatten och Avfalls styrelse och ska nu skickas vidare för fastställande i kommunfullmäktige.

Beträffande styrelsens tidigare beslut om särtaxa så måste detta lyftas igen i styrelsen med anledning av att normaltaxan kommer att justeras till 1 januari 2017. När normaltaxan höjs så kommer förutsättningarna för särtaxa att förändras och nya kalkyler behöver utföras inför styrelsebeslutet för området Viudden.


Kontakt:

Peter Jideström
Projektledare VA Nätenheten
Telefon: 011-15 36 17

Göten

VA-utbyggnad i Göten

Beslut

Johnsson & Almén Entreprenad AB (J&A Entreprenad) har tilldelats entreprenaden för utbyggnad av vatten och avlopp inom Götens samhälle.

PEAB Anläggning AB har tilldelats jobbet att bygga ledningarna mellan Vånga och Göten.

En tryckstegringsstation i Götens samhälle, för dricksvattenleveransen, kommer att upphandlas januari/februari 2016. Anläggningen byggs april-juni 2016.

Tidplan

Vi har problem med att ritningar och beskrivningar beträffande berg i området avviker i stor omfattning mot verkligheten för vår entreprenör.

Man kan tycka att det är positivt att mängden berg minskar men genom detta ökar schaktvolymerna och mängden återfyllnadsmassor i stället, mängden stora block försvårar också schakten och den bergsprängning som återstår är svårplanerad då den dyker oftast upp som överraskning.

Vi har nu gjort en avstämning med entreprenören som tidigare beräknat vara helt klara i slutet av november 2016. Man kommer försöka jobba på fler fronter men vi räknar med att arbetet kommer att pågå till februari 2017. Detta innebär också att fakturering och möjlighet till inkoppling av VA skjuts till mars/april 2017.

Vår konsult, Nitroconsult kommer att besiktiga fastigheter inför sprängning och via sotaren provtrycka skorstenar. På vissa fastigheter kommer också vibrationsmätare att monteras under arbetets gång.

Konsultföretaget WSP kommer att skicka ut förslag på placering av förbindelsepunkten utanför tomtgräns i första hand till er som äger fastigheter inom etapp två och tre inför byggstart på respektive etapp.

Konsultföretaget WSP kommer att skicka ut förslag på placering av förbindelsepunkten utanför tomtgräns i första hand till er som äger fastigheter inom etapp två och tre inför byggstart på respektive etapp.

 

Informationsmöten

Det sista informationsmötet för fastighetsägare i etapp 3 skjuts till måndag den 29 augusti 2016 kl. 19 på Slottshagens reningsverk. Separat kallelse kommer till berörda. Även vår entreprenör finns representerad på mötet. Etapp 3 byggs höst/vinter.

Konsultföretaget WSP kommer att skicka ut förslag på placering av förbindelsepunkten utanför tomtgräns till er som äger fastigheter inom etapp 3. Detta görs i juni 2016 och besked ska skickas åter till WSP senast 16 september 2016.

Presentation från informationsmötet den 8 december

Frågor

Det går bra att kontakta vår kundservice via e-post kundservice@norrkopingvattenavfall.se eller via telefon 011-15 15 50 med alla typer av kundärenden för VA.

På vår webbplats www.norrkopingvattenavfall.se finns mer information om projektet samt allmän information om hur det går till att ansluta sig till kommunalt VA.

 

Projektledare

Peter Jideström och Lars Edenhofer är projektledare och biträdande projektledare. Peter kan nås via e-post på peter.jidestrom@norrkopingvattenavfall.se eller via telefon 011-15 36 17 och Lars når man på lars.edenhofer@morrkopingvattenavfall.se eller på telefon 011-15 35 07.

Beslut från kommunfullmäktige den 15 juni

Norrköpings Kommunfullmäktige har beslutat att fastställa Norrköping Vatten och Avfall (NoVA) styrelses beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp för Götens samhälle och särtaxa på 276 100 kr/fastighet inklusive moms. Detta skedde vid fullmäktigesammanträdet den 15 juni 2015.

Beslutet innebär att NoVA kommer att upphandla flera entreprenader den närmaste tiden

 • Byggstart under oktober 2015 inne i Götens samhälle.
 • Överföringsledning från Vånga beräknas kunna starta att byggas i december 2015.
 • En tryckstegringsstation för dricksvattnet till Göten kommer också att upphandlas för att byggas våren 2016 vid infartsvägen till området.

Kartor

Karta över VA-nätet i Göten

Karta överföringsledning Vånga till Göten

Taxe- och faktureringsfrågor

Om det finns frågor om taxa och kommande fakturering är det lämpligt att kontakta Eva-Britt Andersson via mail på eva-britt.andersson@norrkopingvattenavfall.se eller via telefon 011-15 36 94.

Frågor om VA-nämndsärenden och eventuella överklaganden

Kontakta gärna Åsa Ornefalk telefon 011 15 36 91 eller via mail asa.ornefalk@norrkopingvattenavfall.se när det gäller frågor kring möjligheter till överklagan.

Avbetalningsplan för anläggningsavgifter

Vid speciella omständigheter kan fastighetsägare erhålla en avbetalningsplan för anläggningsavgifter. Fastighetsägaren hänvisas i första hand till lån hos kreditinstitut och i andra hand kan Norrköping Vatten och Avfall AB bevilja avbetalningsplan efter särskild prövning. Avbetalning beviljas EJ utanför verksamhetsområdet.

36 § i VA-lagen

Fastighetsägaren kan få betala anläggningsavgiften genom årliga avbetalningar under en viss tid, längst 10 år, om

 1. avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter (mer info angående vad som anses som betungande).
 2. fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas och
 3. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.

Rutin

 1. Kunden kontaktar Norrköping Vatten och Avfall AB, Marknad (kundingenjör) och begär avbetalning på anslutningsavgiften. Ansökan om avbetalningsplan skickas till kunden.
 2. Utredning görs om avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft (mer info angående vad som anses som betungande).
 3. Kreditvärdering på kunden görs hos Kronofogdemyndigheten.
 4. Säkerhet begärs i form av pantbrev tillsammans med borgensmän eller bankgaranti (mer info ang säkerhet och pantbrev).Det krävs två borgensmän och borgensmännen ska också kreditprövas och godkännas. De ska dessutom tillfrågas om andra eventuella borgensförbindelser. Borgensmännen tillsammans bör ha en inkomst på 400 000 kr. (Information till borgensmän)
 5. Norrköping Vatten och Avfall AB erbjuder i första hand avbetalning på 3 år (bör bedömas individuellt) med amortering 1 gång per år.
 6. Administration och faktureringsavgift på 300 kr (exkl moms) tillkommer per räntefaktura.
 7. Räntefakturering sker en gång per år genom faktura.

Vånga

Renovering av vattenledningar i Vånga

I samband med att vi ska bygga vatten och avlopp till Götens samhälle så planerar vi att renovera delar av vatteledningsnätet i Vånga.

Tidplan

Inne i delar av Vånga samhälle har det förekommit kvalitetsproblem för dricksvattenleveransen. Vår ramavtalspartner Skanska kommer att få uppdraget att renovera befintligt vattenledningsnät inom området i den omfattning som det behövs.

Den närmaste tiden kommer Skanska att åtgärda vattenledningsnätet i Gruuvfogdevägen och Käslingevägen. Denna deletapp beräknas vara helt avslutat under januari 2016.

Arbeten i deletapp två kring skolan och kyrkan utförs av Skanska i perioden mars t om maj 2016.

Projektledare

Peter Jideström är Norrköping Vatten och Avfalls projektledare. Peter kan nås via epost på peter.jidestrom@norrkopingvattenavfall.se eller via telefon 011-15 36 17 för eventuella frågor om de projekt vi nu startar enligt ovan.

Skanskas kontaktperson för arbetena i Vånga är Hans Nilsson som nås på telefon 010 448 14 16.

Södra Vrinnevi

Projektering

Projektering pågår av den första etappen som omfattar de högst belägna delarna i området.

Tidplan

Beräknad byggstart hösten 2016 och arbetet väntas vara klart till sommaren 2017.

Projektledare

Projektledare är VA-Ingenjör Paul Englund 011-15 36 12.

Dela sidan: