VA-arbeten

För att minska utsläppen i våra sjöar arbetar Norrköpings kommun aktivt med olika åtgärder, till exempel genom att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet. Här finner du kommunens långsiktiga vatten- och avloppsplan.

Planerade och pågående arbeten

Kartan nedan visar var vi har pågående VA-arbeten just nu.  För att få mer information om respektive projekt, se länkarna under kartan.

S:t Persgatan

VA-arbete på S:t Persgatan

Norrköpings kommun planerar att rusta upp och bygga om S:t Persgatan mellan Dalsgatan och Gamla Rådstugugatan. Målet är att få till en trygg och säker miljö för framförallt gående och cyklister vilket vi även tror kommer att gynna både boende och näringsidkare i området.

Tidplan

Under vecka 47 2017 kommer vi tillsammans med vår entreprenör Skanska att börja arbetet på S:t Persgatan.

I samband med grävningen på S:t Persgatan så har man funnit arkeologiska fynd som var större än vad som var förväntat, vilket innebar att Norrköping Vatten och Avfall varit tvungna att avbryta grävningen. Det är en arkeolog från Länsstyrelsen som har varit med och bevakat VA-arbetet. Stiftelsen Kulturmiljövård kommer under februari 2018 att göra en slutundersökning av området, när de är klara så kan vi fortsätta med vårt VA-arbete.

Vi kommer byta ut en del gamla ledningar mot nya samt gräva ner och koppla på stuprören till dagvattenledningen. Vi beräknar vara klara till sommaren 2018.

Begränsad framkomlighet

Norrköping Vatten och Avfall kommer behöva tillgång till gatan och trottoaren. Detta innebär att S:t Persgatan kommer vara helt eller delvis avstängd under en längre tid. Arbetet kommer att påbörjas vid Dalsgatan och avslutas vid Gamla Rådstugugatan. Norrköping Vatten och Avfalls arbete beräknas pågå till sommaren 2018.

Vattenavstängning

Vid ett eller flera tillfällen under arbetet kommer vi behöva stänga av dricksvattnet till vissa fastigheter under några timmar på dagen. Mer information om det kommer att skickas ut till berörda fastigheter ett par dagar innan avstängningen.

 Kontaktuppgifter

Om ni har några frågor, tveka inte att höra av er.
Anders Johnson, Skanska 010-448 76 38
Kjell Liljemyr, Skanska 010-448 67 82
Paul Englund, Projektledare Norrköping Vatten och Avfall, 011-15 36 12

Kvarsebo-Säter

Utbyggnad av vatten och avlopp

Enligt kommunens vatten- och avloppsplan ska vatten och avlopp byggas ut till Kvarsebo-Säter. Det kommer att beröra dig som äger en fastighet i området. Kommunfullmäktige har beslutat om att det ska bildas verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i Kvarsebo-Säter. Spillvatten är avloppsvatten som spolas ner via diskhoar, toaletter och duschar.

Grävningen startade i januari 2018 och flyter på enligt plan vilket innebär att den allmänna vatten-och avloppsanläggningen ska vara utbyggd och redo för anslutning i början av 2019.

Ett verksamhetsområde för vatten och avlopp innebär att de fastigheter som ingår har vissa rättigheter och skyldigheter som bland annat regleras i vatten- och avloppslagen och i Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun, även kallad ABVA.

Informationsmöte den 15 januari

Här hittar du presentationen från mötet: Kvarsebo-Säter informationsmöte

Ny taxa

Från den 1 januari 2017 har en ny taxa för anläggningsavgift för vatten införts. Styrelsen förväntas ta beslut om att normaltaxa ska gälla för utbyggnaden till ditt område.

I det här utskicket har vi bifogat frågor och svar beträffande nya normaltaxan. Fakturering sker efter slutbesiktning av utbyggnaden. På grund av att den nya taxan räknas ut beroende på tomtyta behöver en beräkning göras för varje enskild fastighet. Kontakta oss för en sådan beräkning. Du når oss via vår kundservice på telefon 011-15 15 50 eller epost kundservice@norrkopingvattenavfall.se

Vatten och avlopp till dig

Norrköping Vatten och Avfall bygger VA-ledningar fram till förbindelsepunkten som kommer att finnas cirka 0,5 meter utanför din tomtgräns. Från förbindelsepunkterna får du själv bekosta och bygga VA-ledningar inne på din fastighet.

Verksamhetsområde

Verksamhetsområde är ett särskilt begrepp inom VA-juridiken. Ett sådant område beslutas alltid av Norrköping Vatten och Avfalls styrelse samt kommunfullmäktige. Inom ett verksamhetsområde finns skyldighet att betala anslutningsavgift till Norrköping Vatten och Avfall och rätten att få vatten- och avloppsledningar framdragna till cirka 0,5 meter utanför tomtgräns.

 

Projektledare

Helena Aspdahl
projektledare
Telefon 011-15 36 08
E-post helena.aspdahl@norrkopingvattenavfall.se

Frågor om taxa och anslutningsärenden

Kundservice 011-15 15 50 kundservice@norrkopingvattenavfall.se

Området kring Gästgivarevägen

Renovering av vattenledningar

Under de senaste åren har våra kunder drabbats av flera vattenläckor i området kring Gästgivarevägen. Norrköping Vatten och Avfall har därför beslutat att åtgärda de ledningar som är gamla och riskerar att börja läcka.

Tidplan

Vi planerar att åtgärda resterande sträckor under 2018, se markering på kartan nedan.

Område 1 är klart förutom återställning.

Vi kommer under våren att göra ett uppehåll i området och kommer tillbaka under majmånad för att arbeta i område 2. Vi kommer att göra område 3 sist.

Planen är preliminär och kan komma att ändras.

 

Grävning

I sträckor markerade med grön färg planerar vi att skjuta in en ny ledning i befintligt ledning. Detta innebär att vi kommer gräva gropar endast vid specifika knutpunkter. Utmed sträckor som är markerade med röd färg kommer vi att gräva hela sträckan.

Gästgivarevägen 2-14 (jämna nummer)

Gästgivarevägen 2-14 (jämna nummer) har en gemensam förbindelsepunkt vid Gästgivarevägen 2 och därefter egna ledningar inne på fastigheterna. Vi tror att vattenledningen inne på fastigheterna är av samma kvalitet som den i gatan och att den därför behöver bytas ut.

I samband med att vi åtgärdar vattenledningen i gatan så kommer vi att upprätta en förbindelsepunkt till varje fastighet. Det innebär att vi måste gräva in på varje tomt för att koppla vatten- spill- och dagvattenledningarna direkt ut till gatan. Om ledningen mellan den nya delen och husväggen visar sig vara dålig så informerar vi fastighetsägaren om detta. Du som fastighetsägaren är ansvarig för att stuprör och dränering är kopplade till dagvattenledningen.

Gästgivarevägen 11, 13 och 15

På Gästgivarevägen 11, 13 och 15 tror vi att vi kan undvika grävning inne på fastigheten och bara byta ledningarna fram till fastighetsgränsen. Om ledningarna inne på fastigheten visar sig vara dåliga, så kommer vi att informera fastighetsägaren om detta. Vår plan är att inte behöva flytta på förbindelsepunkten till dessa fastigheter.

Fastighetsägarna ansvarar för ledningarna inne på fastigheten och 0,5 m utanför fastighetsgräns.

Gästgivarevägen 3 och 5 samt 7 och 9

Gästgivarevägen 3 och 5 samt 7och 9, har gemensam vattenledning. Vi planerar att separera dessa, vilket förmodligen innebär grävning inne på fastigheterna.

Tomtmark

Norrköping Vatten och Avfall kommer att byta ledningarna fram till varje fastighets förbindelsepunkt (ligger normalt 0,5m utanför fastighetsgräns). Från förbindelsepunkten och fram till vattenmätaren, äger och ansvarar fastighetsägaren för ledningen (servisledning). Eftersom många av dessa ledningar är från 1965, är det klokt att bedöma skicket och eventuellt byta ut den när den är framgrävd i fastighetsgräns. Det kan i en del fall vara möjligt att skjuta in en ny ledning i den gamla. I andra fall bör man gräva en ny ledning.

I vissa fall behöver vi gräva in på tomten för att kunna genomföra bytet av ledningen i gatan. Vi kommer kontakta berörd fastighetsägare innan vi gräver in på tomten.

Störningar

Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på förståelse. Eftersom vi gräver djupt, blir schakterna stora. Vi kommer att sträva efter en så god framkomlighet som möjligt.

Vattenavstängning

Vattenavstängningar aviseras minst tre dagar i förväg. Vid avbrott som varar mer än fem timmar kommer vattentankar att ställas ut eller tappkran anordnas. Avisering sker i brevlådan till berörd fastighet.

Kokrekommendationer i samband med vattenavstängningar

I samband med arbetet så går vi ut med kokrekommendationer för att snabbare kunna lägga igen hålen i gatan. I och med att vi går ut med kokrekommendationer så kan vi koppla in kunderna tidigare. Du som kund får veta att du har kokrekommendationer genom att vår entreprenör Skanska knackar på hos dig och meddelar det, om du inte är hemma så lägger vi en lapp i din brevlåda. Du får efter ett par dagar reda på att kokrekommendationerna hävs, det vill säga att du kan använda vattnet som vanligt, på samma sätt. Här kan du läsa mer om just kokrekommendationer.

Kontakt

Projektledare är Peter Jonander som nås på telefon eller mail enligt nedan.

Entreprenör

Skanska är den entreprenör som gräver åt oss. Kontaktperson är Anders Johnson tfn: 010-44 87 638. Skanska sköter avspärrningar och vattenavstängningar.

Du är även välkommen att kontakta vår kundservice på 011-15 15 50 eller kundservice@norrkopingvattenavfall.se om du har några frågor.

Kostnader

Där Norrköping Vatten och Avfall initierar flytt av förbindelsepunkten, kommer inte omläggningen att kosta er fastighetsägare något. Om ledningar inne på fastigheten behöver åtgärdas, så är det fastighetsägarens ansvar. Efter färdigställt arbete ansvarar fastighetsägaren, som normalt, för ledningarna fram till ny förbindelsepunkt 0,5m utanför fastighetsgräns.

Projektledare

Peter Jonander
Projektledare Nätenheten
tfn 011-15 36 88
peter.jonander@norrkopingvattenavfall.se
Norrköping Vatten och Avfall AB

Skarphagen

Klimatanpassningsåtgärder

Projektet för klimatanpassningsåtgärder för Skarphagen är ett omfattande projekt som involverar Jordbrogatan, Alkärrsgatan, Majviksgatan, Kärrhagsgatan och Högbygatan.

Tidplan

Projektet är preliminärt planerat att genomföras under till 2019.

Norra Kungssten

Utbyggnad av vatten och avlopp till Norra Kungssten

Verksamhetsområde

Enligt kommunens vatten- och avloppsplan ska vatten och avlopp byggas ut till Norra Kungssten. Det kommer att beröra dig som äger en fastighet i området.

Det är Norrköpings kommunfullmäktige som beslut om verksamhetsområden. Ett verksamhetsområde innebär att de fastigheter som ingår i området har vissa rättigheter och skyldigheter som bland annat regleras i vatten- och avloppslagen och i Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun, även kallad ABVA.

Vi planerar att börja bygga den allmänna vatten-och avloppsanläggningen i januari 2018, och enligt plan ska den vara redo för anslutning under april 2019. Planen kan komma att förändras.

Informationsmöte kring utbyggnaden i Norra Kungsten

Presentation från informationsmötet

Kontaktpersoner

Häv och gräv
Pelle Mattson, 0735-178 716
Kristian Sandström, 0706-863 873
David Åkerskog,  0709 988 138

Eltel
Andreas Larsén, 0725-984 688
Thomas Hultman, 0725-984 688

Norrköping Vatten och Avfall
Kundservice för frågor kring vatten och avlopp
Telefon 011-15 15 50
E-post: kundservice@norrkopingvattenavfall.se

Kundservice för frågor kring fiber
Telefon 011 – 15 35 50
E-post: bredband@norrkoping.se

Projektledare för VA-utbyggnaden är Peter Jonander 011-15 36 88

För frågor kring tillsyn avloppsfrågor, kontakta Bygg-och Miljökontoret 011-15 16 16

För frågor kring Bygganmälan, kontakta Bygg-och Miljökontoret 011-15 15 41

Information kring utbyggnaden

Ett självfallssystem planeras i Norra Kungssten. Det innebär att de allra flesta fastigheterna inte behöver en egen avloppspump inne på tomten. En lite större pumpstation kommer istället att placeras någonstans i området nere vid järnvägsövergången (i början av Hjortronstigen).

Förbindelsepunkt

Ett förslag på var ledningarna ska komma in på respektive fastighet skickades till respektive fastighetsägare i mitten av december 2017. Om ni inte fått detta utskick så kontakta projektledaren.

Om vi inte hör något från er så förutsätter vi att ni tyckte att den föreslagna placeringen var bra. Om ni vill lämna kommentarer på placeringen så vänligen hör av er via e-post eller brev.

E-post: peter.jonander@norrkopingvattenavfall.se

Adress:

Norrköping Vatten och Avfall AB
Peter Jonander
Box 85
601 02 Norrköping

VA-arbeten på egen fastighet

Vi vill inte att ni börjar med VA-arbeten på egna fastigheterna innan entreprenaden i gatorna är avslutad.

Bygget är uppdelat i två etapper

Eftersom vi har valt att bygga ett självfallssystem så måste vi bygga en överföringsledning från utbyggnadsområdet ner till befintlig pumpstation vid järnvägsundergången (Graversforsvägen). Vi har delat upp utbyggnaden i två delar: överföringsledning och utbyggnad. Arbetet med överföringsledningen pågår. Arbetet innefattar även Olvonstigen, där vi kommer att upprätta nya förbindelsepunkter med självfall.

Kontaktperson hos vår entreprenör Skanska som bygger överföringsledningen är Anders Johnson, med telefonnummer 010-44 87 638.

Samtliga fastigheter ansluts efter att hela området är färdigbyggt.

Kostnad för anläggningsavgift

Normaltaxa gäller för Norra Kungssten. Det är alltid taxan det år som förbindelsepunkten meddelas och faktureras som gäller.

Här hittar du allmän information om den nya taxan

Anläggningsavgift beräknad på 2018 års taxa presenterades på informationsmötet.

Övriga områden i Graversfors

Ny VA-plan som innefattar övriga områden i Graversfors antogs i mitten av juni. Du kan se planen på kommunens webbplats:

Vatten- och avloppsplan

Fiber

Kanalisation för fiberkabel kommer att byggas i samband med VA-utbyggnaden.

För frågor och funderingar kring fiber är du välkommen att kontakta vår kundservice för bredband via e-postadress bredband@norrkoping.se eller telefon 011-15 35 50 .

Projektledare

Om du har frågor kring VA-utbyggnaden i området, kontakta:

Peter Jonander
projektledare för VA-utbyggnaden,
telefon: 011-15 36 88
e-post: peter.jonander@norrkopingvattenavfall.se

Katrineholmsvägen, Torshag och Ättetorp

Renovering av dricksvattenledningen vid Katrineholmsvägen

Norrköping Vatten och Avfall kommer att renovera dricksvattenledningen vid Katrineholmsvägen tillsammans med Skanska, som är den entreprenör som gräver åt oss. Dricksvattenledningen är från 1932 och ingår i vår plan för att förnya och rusta kommunens ledningsnät.

 

Tidplan

Arbetet beräknas pågå från slutet av januari fram till sommaren 2018.

Begränsad framkomlighet

Under hela arbetet kommer gång- och cykeltrafiken längsmed Torshagsån att flyttas närmare ån. Följ skyltar på plats.

Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse.

Vattenavstängning för husen kring Katrineholmsvägen

Vår entreprenör Skanska kommer att meddela er om eventuella vattenavstängningar genom en lapp i trapphuset alternativt i brevlådan. Vattenavstängningar meddelas minst tre dagar i förväg.

Vattenavstängning för Hyresbostäders flerbostadshus i Ättetorp

Vår entreprenör kommer att meddela er om eventuella vattenavstängningar genom en lapp i trapphuset. Vattenavstängningar meddelas minst tre dagar i förväg.

Entreprenör

Skanska är den entreprenör som gräver åt oss. Kontaktperson är Anders Johnson tfn: 010-448 76 38

Projektledare

Eva-Lotte Wondollek
Telefon 011- 15 35 42
E-post: eva-lotte.wondollek@norrkopingvattenavfall.se

Sund i Vånga

Utbyggnad av vatten och avlopp till Sund i Vånga

Vi kommer under mars 2018 att börja bygga vatten- och avloppsledningar samt pumpstationer för VA-anslutning av samhället Sund. VA-ledningarna kommer att byggas från Vånga till Sund.

Enligt vår plan ska den allmänna VA-anläggningen vara utbyggd och redo för anslutning under hösten 2018.

Verksamhetsområde

Kommunen kommer att skapa ett verksamhetsområde för det tätbebyggda området i Sund.

Ett verksamhetsområde innebär att de fastigheter som ingår har vissa rättigheter och skyldigheter enligt Lagen om allmänna vattentjänster. I broschyren Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) i Norrköpings kommun, finns information om våra och våra kunder rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

De fastigheter som ingår i verksamhetsområdet är skyldiga att betala anläggningsavgift för VA enligt gällande taxa och får VA-ledningar byggda fram till tomtgräns. Fastighetsägaren bekostar och bygger anläggningen på egen fastighet.

Tidplan för utbyggnaden

I dagsläget har vi en förfrågan ute för anbudsräkning hos ett antal entreprenörer.

Vi räknar med att börja bygga under mars 2018 under förutsättning att alla beslut blir klara till dess. I dagsläget väntar vi på beslut från Trafikverket och Länsstyrelsen. Vi är överens om ledningssträckningen med alla markägare på sträckan.

Fakturering av anläggningsavgift sker inom verksamhetsområdet efter att vårt arbete är helt slutfört med godkänd besiktning. Om allt går enligt plan kan ni fastighetsägare börja ansluta er i oktober 2018. Tänk på skicka in VA-situationsplan och Servisanmälan i god tid innan ni vill ansluta er.

Enbart dricksvatten och spillvatten till Sund

En dagvattenutredning har gjorts för det tätbebyggda området som kommit fram till att inga ytterligare åtgärder för avledande av dagvatten krävs i området. Kommunen har inga planer i området, inom överskådlig framtid, som skulle kunna påverka detta. Spillvatten är avloppsvatten som spolas ner främst via diskhoar, toaletter och duschar. Dagvatten är regn eller smältvatten från snö och is.

Taxa

På informationsmötet enligt nedan kommer det att finnas möjlighet att få en uträkning av taxan för respektive fastighet. Här kan du läsa mer om VA-taxan.

Avtalskunder

Ett tiotal fastigheter längs vägen mellan Vånga och Sund får möjlighet att ansluta sig till kommunalt VA som avtalskunder. Det gäller bland annat er i Högalund, Sunkerstad och Hårkesätter.

Fastigheterna kan anslutas till både vatten och tryckavlopp. Det finns även möjlighet att bilda gemensamhetsanläggning för flera fastigheter med gemensam anslutningspunkt och gemensam mätning av vattenförbrukningen. Gemensamhetsanläggningen måste i så fall förvaltas av en samfällighetsförening.

För avtalskunder är kommunalt VA ett alternativ till enskilda avloppslösningar. Bygg- och miljökontoret på kommunen informerar och beslutar om vad som är godkända alternativ i respektive område. Det är bra om ni som är aktuella för att bli avtalskunder snarast skickar in VA-situationsplanen och Servisanmälan så att vi vet om ni vill ansluta er eller inte. Vi behöver veta vilka som vill koppla på sig samt var avsättningarna ska göras på överföringsledningarna innan arbetet påbörjas. Som avtalskund får fastighetsägaren inga VA-ledningar fram till tomtgräns utan det får fastighetsägaren själv ordna med. Det är även så att mätarbrunnen ska bekostas och ordnas av avtalskunden. Om allt går enligt plan kan även ni som är avtalskunder börja ansluta er i oktober 2018.

Informationsmöte

Vi kommer tillsammans med utsedd VA-entreprenör att bjuda in till ett informationsmöte. Mötet sker på Slottshagens reningsverk i Norrköping. Det kommer att finnas möjlighet till att ställa frågor om hur det praktiskt kommer att gå till med anslutningen till VA. I samband med mötet kommer det även finnas möjlighet att gå på en guidad tur på reningsverket. Vi återkommer med inbjudan när vår entreprenör är utsedd.

Fiber

I samband med att vi bygger VA-ledningar i området kommer vi att lägga ner fiber för att kunna erbjuda dig en anslutning till vårt öppna fibernät. Vid informationsmötet på Slottshagens reningsverk kommer vi att berätta mer om fördelarna med fiber, hur en anslutning går till och vad anslutningsavgiften är.

Här har vi samlat vanliga frågor och svar angående fiber. Om du redan nu vill anmäla ditt intresse för fiberanslutning kan du göra det på www.fibertillalla.se. Priser och information om de tjänster som finns i vårt nät hittar du på www.zmarket.se samt på respektive leverantörs webbplats.

Frågor om fiber

Kundservice för bredband
Tel: 011-15 35 50
E-post: bredband@norrkoping.se

Projektledare för VA-utbyggnaden

Daniel Andersson är projektledare för projektet.

Frågor om projektet

Daniel Andersson
Tel: 011- 15 35 75
E-post: daniel.andersson@norrkopingvattenavfall.se

Peter Jideström
Tel: 011-15 36 17
E-post: peter.jidestrom@norrkopingvattenavfall.se

Frågor om taxa och anslutningsärenden

Kundservice för vatten och avfall
Tel: 011-15 15 50
E-post: kundservice@norrkopingvattenavfall.se

Lindö Strand

VA-utbyggnad för Lindö strand

Kommunens planer

Planering för kommande bostäder inom Lindö strand pågår hos kommunen och utsedda exploatörer.

Norrköping Vatten och Avfalls planer

Vi har kommunens uppdrag att ansluta fastigheterna till vatten och avlopp samt att avleda dagvatten från området. I samband med utbyggnaden av vatten och avlopp till nya bostäder inom Lindö strand så kommer vi även att utföra förbättringsåtgärder på vårt befintliga nät i anslutning till planområdet.

Vad händer närmast?

Vår entreprenör Skanska kommer att påbörja sina arbeten under v12 i Fiskarvägen och i anslutning till Badbordsvägen.

Tidplan

De arbeten som ska utföras av Skanska kommer enligt den preliminära tidplanen att avslutas till sommaren 2019.

Under hösten 2019 kommer vi tillsammans med Tekniska kontoret att fortsätta våra arbeten inom detaljplaneområdet med en gemensam entreprenör.

Begränsad framkomlighet

Det kommer vara begränsad framkomlighet i samband med arbetet. Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse.

Vattenavstängning

Vår entreprenör Skanska kommer att meddela er om eventuella vattenavstängningar genom en lapp i brevlådan. Vattenavstängningar meddelas minst tre dagar i förväg.

Kontaktpersoner för VA-projektet

Projektledare: Peter Jideström

Telefon: 011-15 36 17

e-post: peter.jidestrom@norrkopingvattenavfall.se

Ni är även välkomna att kontakta vår kundservice för vatten och avlopp
Tel 011 15 15 50
E-post: kundservice@norrkopingvattenavfall.se

Skanska: Anders Johnson

Telefon: 010-44 87 638

Krokek

Byte av dricksvattenledning i Krokek

Vi på Norrköping Vatten och Avfall kommer tillsammans med entreprenören Skanska byta ut VA-ledningar vid Sjöviksvägen och Brandmästarvägen. Ledningarna är från 1950-talet och ingår i vår plan för att förnya och rusta kommunens ledningsnät.

Tidplan

Arbetet på Sjöviksvägen beräknas pågå från mitten av mars till maj månad. Arbetet på Brandmästarvägen beräknas utföras i höst.

Begränsad framkomlighet

Det kommer vara begränsad framkomlighet i samband med arbetet. Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse.

Vattenavstängning

Vår entreprenör Skanska kommer att meddela er om eventuella vattenavstängningar genom en lapp i brevlådan. Vattenavstängningar meddelas minst tre dagar i förväg.

Entreprenör

Kontaktperson hos Skanska är Anders Johnson tfn: 010-448 76 38

Projektledare

Eva-Lotte Wondollek
Telefon 011- 15 35 42
E-post: eva-lotte.wondollek@norrkopingvattenavfall.se

Dela sidan: