VA-arbeten

För att minska utsläppen i våra sjöar arbetar Norrköpings kommun aktivt med olika åtgärder, till exempel genom att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet. Här finner du kommunens långsiktiga vatten- och avloppsplan.

Planerade och pågående arbeten

Kartan nedan visar var vi har pågående VA-arbeten just nu.  För att få mer information om respektive projekt, se länkarna under kartan.

S:t Persgatan

VA-arbete på S:t Persgatan

Norrköpings kommun planerar att rusta upp och bygga om S:t Persgatan mellan Dalsgatan och Gamla Rådstugugatan. Målet är att få till en trygg och säker miljö för framförallt gående och cyklister vilket vi även tror kommer att gynna både boende och näringsidkare i området. Kommunen har skickat en inbjudan till ett informationsmöte den 30 november till er. På informationsmötet kommer ni att få reda på mer om arbetet med S:t Persgatan.

Tidplan

Under vecka 47 kommer vi tillsammans med vår entreprenör Skanska att börja arbetet på S:t Persgatan. Vi kommer byta ut en del gamla ledningar mot nya samt gräva ner och koppla på stuprören till dagvattenledningen.

Begränsad framkomlighet

Norrköping Vatten och Avfall kommer behöva tillgång till gatan och trottoaren. Detta innebär att S:t Persgatan kommer vara helt eller delvis avstängd under en längre tid. Arbetet kommer att påbörjas vid Dalsgatan och avslutas vid Gamla Rådstugugatan. Norrköping Vatten och Avfalls arbete beräknas pågå till mars 2018.

Vattenavstängning

Vid ett eller flera tillfällen under arbetet kommer vi behöva stänga av dricksvattnet till vissa fastigheter under några timmar på dagen. Mer information om det kommer att skickas ut till berörda fastigheter ett par dagar innan avstängningen.

 Kontaktuppgifter

Om ni har några frågor, tveka inte att höra av er.
Anders Johnson, Skanska 010-448 76 38
Kjell Liljemyr, Skanska 010-448 67 82
Paul Englund, Projektledare Norrköping Vatten och Avfall, 011-15 36 12

Kvarsebo-Säter

Utbyggnad av vatten och avlopp

Enligt kommunens vatten- och avloppsplan ska vatten och avlopp byggas ut till Kvarsebo-Säter. Det kommer att beröra dig som äger en fastighet i området. Kommunfullmäktige har beslutat om att det ska bildas verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i Kvarsebo-Säter. Spillvatten är avloppsvatten som spolas ner via diskhoar, toaletter och duschar.

Den allmänna vatten-och avloppsanläggningen ska vara utbyggd och redo för anslutning i början av 2019.

Ett verksamhetsområde för vatten och avlopp innebär att de fastigheter som ingår har vissa rättigheter och skyldigheter som bland annat regleras i vatten- och avloppslagen och i Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun, även kallad ABVA.

Statusrapport början av november

Vi är nu i slutfasen av detaljprojekteringen. Tack till er som skickade in en karta som visar befintliga ledningar i anslutning till er fastighet.

Nästa steg är att vi nu kommer skicka ut kartor till alla fastighetsägare som visar vårt förslag på var förbindelsepunkten på respektive tomt ska placeras. Återkom gärna till mig om du önskar en annan placering.

Under november och december kommer vi att handla upp entreprenören för projektet. Detta innebär att vi kommer flytta informationsmötet för er fastighetsägare till januari eftersom vi vill att entreprenören är med på informationsmötet. Vi kommer skicka ut en separat inbjudan till informationsmötet.

Inom ett par veckor så kommer ni att bli kontaktade av ett företag som heter NitroConsult. De arbetar på uppdrag av oss. De kommer att utföra en invändig besiktning av ert hus. Deras uppgift i projektet är att kartlägga och mäta vibrationerna från VA-arbetet.

Ny taxa

Från den 1 januari 2017 har en ny taxa för anläggningsavgift för vatten införts. Styrelsen förväntas ta beslut om att normaltaxa ska gälla för utbyggnaden till ditt område.

I det här utskicket har vi bifogat frågor och svar beträffande nya normaltaxan. Fakturering sker efter slutbesiktning av utbyggnaden. På grund av att den nya taxan räknas ut beroende på tomtyta behöver en beräkning göras för varje enskild fastighet. Kontakta oss för en sådan beräkning. Du når oss via vår kundservice på telefon 011-15 15 50 eller epost kundservice@norrkopingvattenavfall.se

Vatten och avlopp till dig

Norrköping Vatten och Avfall bygger VA-ledningar fram till förbindelsepunkten som kommer att finnas cirka 0,5 meter utanför din tomtgräns. Ett meddelande om var förbindelsepunkten kommer att förläggas kommer du att få och ta ställning till. Från förbindelsepunkterna får du själv bekosta och bygga VA-ledningar inne på din fastighet.

Verksamhetsområde

Verksamhetsområde är ett särskilt begrepp inom VA-juridiken. Ett sådant område beslutas alltid av Norrköping Vatten och Avfalls styrelse samt kommunfullmäktige. Inom ett verksamhetsområde finns skyldighet att betala anslutningsavgift till Norrköping Vatten och Avfall och rätten att få vatten- och avloppsledningar framdragna till cirka 0,5 meter utanför tomtgräns.

Vilka fastigheter som kommer att ingå i verksamhetsområdet för Kvarsebo-Säter kommer att meddelas när Norrköping Vatten och Avfalls styrelse har tagit beslut om detta.

Projektledare

Helena Aspdahl
projektledare
Telefon 011-15 36 08
E-post helena.aspdahl@norrkopingvattenavfall.se

Frågor om taxa och anslutningsärenden

Kundservice 011-15 15 50 kundservice@norrkopingvattenavfall.se

Området kring Gästgivarevägen

Renovering av vattenledningar

Under de senaste åren har våra kunder drabbats av flera vattenläckor i området kring Gästgivarevägen. Norrköping Vatten och Avfall har därför beslutat att åtgärda de ledningar som är gamla och riskerar att börja läcka.

Tidplan

Arbetet kommer att påbörjas under hösten 2017 med åtgärder i Gästgivarevägen 33-69 och Hultvägen 31, 33 och 35. Vi hoppas kunna starta redan vecka 41.

Vi planerar att åtgärda resterande sträckor under 2017 och 2018, se markering på kartan nedan. Vi kommer först göra område 1, därefter område 2 och sist område 3. Planen är preliminär och kan komma att ändras.

Grävning

I sträckor markerade med grön färg planerar vi att skjuta in en ny ledning i befintligt ledning. Detta innebär att vi kommer gräva gropar endast vid specifika knutpunkter. Utmed sträckor som är markerade med röd färg kommer vi att gräva hela sträckan.

Vibrationsmätare

Vi kommer att placera ut vibrationsmätare vid ett antal hus för att hålla koll på att de gränsvärden som finns för vibrationer i samband med grävarbeten inte överskrids. Vibrationsmätaren ser ut som en låda och kommer att placeras vid husgrunden.

Gästgivarevägen 2-14 (jämna nummer)

Gästgivarevägen 2-14 (jämna nummer) har en gemensam förbindelsepunkt vid Gästgivarevägen 2 och därefter egna ledningar inne på fastigheterna. Vi tror att vattenledningen inne på fastigheterna är av samma kvalitet som den i gatan och att den därför behöver bytas ut.

I samband med att vi åtgärdar vattenledningen i gatan så kommer vi att upprätta en förbindelsepunkt till varje fastighet. Det innebär att vi måste gräva in på varje tomt för att koppla vatten- spill- och dagvattenledningarna direkt ut till gatan. Om ledningen mellan den nya delen och husväggen visar sig vara dålig så informerar vi fastighetsägaren om detta. Du som fastighetsägaren är ansvarig för att stuprör och dränering är kopplade till dagvattenledningen.

Gästgivarevägen 11, 13 och 15

På Gästgivarevägen 11, 13 och 15 tror vi att vi kan undvika grävning inne på fastigheten och bara byta ledningarna fram till fastighetsgränsen. Om ledningarna inne på fastigheten visar sig vara dåliga, så kommer vi att informera fastighetsägaren om detta. Vår plan är att inte behöva flytta på förbindelsepunkten till dessa fastigheter.

Fastighetsägarna ansvarar för ledningarna inne på fastigheten och 0,5 m utanför fastighetsgräns.

Gästgivarevägen 3 och 5 samt 7 och 9

Gästgivarevägen 3 och 5 samt 7och 9, har gemensam vattenledning. Vi planerar att separera dessa, vilket förmodligen innebär grävning inne på fastigheterna.

Tomtmark

Norrköping Vatten och Avfall kommer att byta ledningarna fram till varje fastighets förbindelsepunkt (ligger normalt 0,5m utanför fastighetsgräns). Från förbindelsepunkten och fram till vattenmätaren, äger och ansvarar fastighetsägaren för ledningen (servisledning). Eftersom många av dessa ledningar är från 1965, är det klokt att bedöma skicket och eventuellt byta ut den när den är framgrävd i fastighetsgräns. Det kan i en del fall vara möjligt att skjuta in en ny ledning i den gamla. I andra fall bör man gräva en ny ledning.

I vissa fall behöver vi gräva in på tomten för att kunna genomföra bytet av ledningen i gatan. Vi kommer kontakta berörd fastighetsägare innan vi gräver in på tomten.

Störningar

Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på förståelse. Eftersom vi gräver djupt, blir schakterna stora. Vi kommer att sträva efter en så god framkomlighet som möjligt.

Vattenavstängning

Vattenavstängningar aviseras minst tre dagar i förväg. Vid avbrott som varar mer än fem timmar kommer vattentankar att ställas ut eller tappkran anordnas. Avisering sker i brevlådan till berörd fastighet.

Kokrekommendationer i samband med vattenavstängningar

I samband med arbetet så går vi ut med kokrekommendationer för att snabbare kunna lägga igen hålen i gatan. I och med att vi går ut med kokrekommendationer så kan vi koppla in kunderna tidigare. Du som kund får veta att du har kokrekommendationer genom att vår entreprenör Skanska knackar på hos dig och meddelar det, om du inte är hemma så lägger vi en lapp i din brevlåda. Du får efter ett par dagar reda på att kokrekommendationerna hävs, det vill säga att du kan använda vattnet som vanligt, på samma sätt. Här kan du läsa mer om just kokrekommendationer.

Kontakt

Projektledare är Peter Jonander som nås på telefon eller mail enligt nedan.

Entreprenör

Skanska är den entreprenör som gräver åt oss. Kontaktperson är Anders Johnson tfn: 010-44 87 638. Skanska sköter avspärrningar och vattenavstängningar.

Du är även välkommen att kontakta vår kundservice på 011-15 15 50 eller kundservice@norrkopingvattenavfall.se om du har några frågor.

Kostnader

Där Norrköping Vatten och Avfall initierar flytt av förbindelsepunkten, kommer inte omläggningen att kosta er fastighetsägare något. Om ledningar inne på fastigheten behöver åtgärdas, så är det fastighetsägarens ansvar. Efter färdigställt arbete ansvarar fastighetsägaren, som normalt, för ledningarna fram till ny förbindelsepunkt 0,5m utanför fastighetsgräns.

Projektledare

Peter Jonander
Projektledare Nätenheten
tfn 011-15 36 88
peter.jonander@norrkopingvattenavfall.se
Norrköping Vatten och Avfall AB

Jursla Ängsväg

Byte vattenledning

En vattenledning utanför Jursla Ängsväg 14A läckte i vintras. För att undvika fler läckor på den dåliga ledningen planerar Norrköping Vatten och Avfall att ersätta den gamla ledningen med en ny ledning. Samtidigt som vi lagar ledningen så kommer vi sätta dit en flödesmätare. Flödesmätaren ska hjälpa oss att i framtiden snabbare hitta läckor på vattenledningsnätet.

Tidplan

Tidplan är ännu inte fastställd. Arbetet kommer tidigast att utföras i slutet av augusti.

Störningar

Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse. Vi kommer att sträva efter en så god framkomlighet som möjligt.

Vattenavstängning

Vår entreprenör kommer att meddela er om eventuella vattenavstängningar genom en lapp i brevlådan. Vattenavstängningar meddelas minst tre dagar i förväg.

Återställning

Vi kommer beställa återställning av vägföreningens entreprenör så fort vi är klara med arbetet. Vi ber om ursäkt för att återställningen efter vattenläckan dragit ut på tiden, men vi vill undvika att asfaltera och sedan gräva upp samma ställe igen. Hoppas ni har överseende med detta.

Entreprenör

Skanska är den entreprenör som gräver åt oss. Kontaktperson är Andreas Engström tfn: 010-44 87 603. Skanska sköter avspärrningar och vattenavstängningar.

Du är även välkommen att kontakta vår kundservice på 011-15 15 50 eller kundservice@norrkopingvattenavfall.se om du har några frågor.

Projektledare

Peter Jonander
Projektledare Nätenheten
tfn 011-15 36 88
peter.jonander@norrkopingvattenavfall.se
Norrköping Vatten och Avfall AB

Skarphagen

Klimatanpassningsåtgärder

Projektet för klimatanpassningsåtgärder för Skarphagen är ett omfattande projekt som involverar Jordbrogatan, Alkärrsgatan, Majviksgatan, Kärrhagsgatan och Högbygatan.

Tidplan

Projektet är preliminärt planerat att genomföras under till 2019.

Skärlöta Ringsta Mo

Vatten och avlopp till Skärlöta Ringsta Mo

Arbetet med att bygga ut vatten och avlopp till Skärlöta Ringsta Mo är nu klart. Det mesta av återställningen i området är färdigt, det som kvarstår är en asfalteringsåtgärd.

Projektledare

Om du har frågor kring VA-utbyggnaden i området, kontakta:

Peter Jonander
projektledare för VA-utbyggnaden,
Telefon: 011-15 36 88
E-post: peter.jonander@norrkopingvattenavfall.se

Norra Kungssten

Utbyggnad av vatten och avlopp till Norra Kungssten

Verksamhetsområde

Enligt kommunens vatten- och avloppsplan ska vatten och avlopp byggas ut till Norra Kungssten. Det kommer att beröra dig som äger en fastighet i området.

Det är Norrköpings kommunfullmäktige som beslut om verksamhetsområden. Ett verksamhetsområde innebär att de fastigheter som ingår i området har vissa rättigheter och skyldigheter som bland annat regleras i vatten- och avloppslagen och i Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun, även kallad ABVA.

Vi planerar att börja bygga den allmänna vatten-och avloppsanläggningen i januari 2018, och enligt plan ska den vara redo för anslutning under mars/april 2019.

Information kring utbyggnaden

Ett självfallssystem planeras i Norra Kungssten. Det innebär att de allra flesta fastigheterna inte behöver en egen avloppspump inne på tomten. En lite större pumpstation kommer istället att placeras någonstans i området nere vid järnvägsövergången (i början av Hjortronstigen).

Fisklösenvägen kommer att vara avstängd minst hela november

I samband med att vi grävde i Fisklösenvägen upptäckte vår entreprenör Skanska att väguppbyggnaden är väldigt dålig på vissa sträckor. Vi har nu valt att byta ut hela väguppbyggnaden på de sträckor som var dåliga. Detta innebär att vägen kommer bli i ett mycket bättre skick när vi har grävt klart än den var innan vi började gräva i området.

Vi kommer även att gräva ner dagvattenledningar i Olvonstigen och ner till dammen, eftersom nya detaljplanen även innefattar dessa fastigheter. Vägbanan kommer att höjas något vid dammen utmed järnvägen av tekniska skäl.

Allt detta sammantaget gör att Fisklösenvägen tyvärr kommer att vara avstängd minst hela november.

Begränsad framkomlighet även under december

Begränsningar kommer att vara nödvändiga även under december i varierande omfattning. Vi arbetar naturligtvis för att göra vägen framkomlig i så stor utsträckning som möjligt så fort som möjligt.

Vi kan inte starta utbyggnaden i övriga området innan överföringsledningen är klar eftersom det är trångt nog ändå. Detta innebär att utbyggnaden förmodligen inte kan börja innan januari 2018.

Det planerade mötet med fastighetsägare och boende hålls när upphandlingen av övriga området är klar.

Vi beklagar att framkomligheten begränsas i så stor utsträckning, men hoppas på förståelse för att vi eftersträvar att så bra resultat som möjligt.

Förbindelsepunkt

Ett förslag på var ledningarna ska komma in på respektive fastighet kommer att skickas ut till fastighetsägarna i mitten av december 2017.

Om vi inte hör något från er så förutsätter vi att ni tyckte att den föreslagna placeringen var bra. Om ni vill lämna kommentarer på placeringen så vänligen hör av er via e-post eller brev senast den 8 januari 2018.

E-post: peter.jonander@norrkopingvattenavfall.se

Adress:

Norrköping Vatten och Avfall AB
Peter Jonander
Box 85
601 02 Norrköping

VA-arbeten på egen fastighet

Börja inte med arbeten på egen fastighet utan att ha klartecken från projektledaren. Det finns stor risk för fel annars. Det normala är att arbeten på fastigheten görs efter att utbyggnaden i gatorna är färdig och till exempel höjden på rören i gatan är känd.

Bygget är uppdelat i två etapper

Eftersom vi har valt att bygga ett självfallssystem så måste vi bygga en överföringsledning från utbyggnadsområdet ner till befintlig pumpstation vid järnvägsundergången (Graversforsvägen). Vi har delat upp utbyggnaden i två delar: överföringsledning och utbyggnad. Arbetet med överföringsledningen pågår. Arbetet innefattar även Olvonstigen, där vi kommer att upprätta nya förbindelsepunkter med självfall.

Kontaktperson hos vår entreprenör Skanska som bygger överföringsledningen är Anders Johnson, med telefonnummer 010-44 87 638.

Informationsmöte

När vi har utsett vem som blir entreprenör för arbetet i själva utbyggnadsområdet så kommer vi att bjuda in fastighetsägare till ett informationsmöte. Det kommer att ske i februari 2018.

Kostnad för anläggningsavgift

Normaltaxa gäller för Norra Kungssten. Det är alltid taxan det år som förbindelsepunkten meddelas och faktureras som gäller.

Här hittar du allmän information om den nya taxan

Övriga områden i Graversfors

Ny VA-plan som innefattar övriga områden i Graversfors antogs i mitten av juni. Du kan se planen på kommunens webbplats:

Vatten- och avloppsplan

Fiber

Kanalisation för fiberkabel kommer att byggas i samband med VA-utbyggnaden.

Anslutning till fiber beräknas till sommaren 2019.

För frågor och funderingar kring fiber är du välkommen att kontakta vår kundservice för bredband via e-postadress bredband@norrkoping.se eller telefon 011-15 35 50 .

Projektledare

Om du har frågor kring VA-utbyggnaden i området, kontakta:

Peter Jonander
projektledare för VA-utbyggnaden,
telefon: 011-15 36 88
e-post: peter.jonander@norrkopingvattenavfall.se

Unnerstad

Vatten och avlopp till Unnerstad

Nu är arbetet med att bygga ut vatten och avlopp till Unnerstad klart och en faktura på anläggningsavgiften har skickats ut till alla fastighetsägare. Fakturan ska vara betald innan fastigheten kan kopplas in på det kommunala ledningsnätet.

Förbindelsepunkt för vatten och avlopp

I samma kuvert som fakturan gick ut så skickade vi även med en Serviskarta. Den visar var fastighetens förbindelsepunkt är placerad. Du som fastighetsägare ansvarar för vatten- och avloppsledningarna innanför förbindelsepunkten.

Fiber

Ni som har skickat in avtal för fiberanslutning ska vara klara med grävningen på tomten till den 17 juli 2017. Vår entreprenör kommer påbörja installation av fiber efter den 17 juli, och beräknar vara klara med samtliga fastigheter inom en månad. Vi kommer att skicka mer information om själva grävningen på tomten till er som har skickat in avtal.

Det går fortfarande bra att skicka in avtal för att ansluta sig till fiber. Vänligen kontakta vår kundservice för bredband via e-postadress bredband@norrkoping.se eller telefon 011-15 35 50 om du har några frågor angående anslutning till fiber.

Du är  välkommen att kontakta vår kundservice för vatten och avfall via e-post kundservice@norrkopingvattenavfall.se eller via telefon 011-15 15 50 för alla typer av frågor angående vatten och avlopp. Här kan du läsa mer om hur det går till när man ansluter sig till kommunalt vatten och avlopp

Underlag från tidigare informationsmöten

Vi har haft två informationsmöten för de boende i Unnerstad och ett informationsmöte för boende i Marby. Under mötet med Unnerstad den 15 augusti efterfrågade de boende en karta med varje fastighets förbindelsepunkt. Dessa kommer att mailas ut till de som har mailadresser alternativt skickas per post.

Här kan du läsa presentationerna från tidigare informationsmöten:

Presentation från mötet den 1 september för boende i Marby
Marby informationsmöte 2016-09-01

Presentation från mötet den 15 augusti:
Unnerstad informationsmöte 2016-08-15

Presentation från mötet den 8 mars:
Unnerstad informationsmöte 2016-03-08

Projektledare

Helena Aspdahl
Telefon 011 – 15 36 08
helena.aspdahl@norrkopingvattenavfall.se

Svärtinge skogsbacke

Vatten och avlopp till Svärtinge skogsbacke till etapp 2A

På uppdrag av Norrköpings kommuns stadsbyggnadskontor och Östra Ryssnäs AB bygger Norrköping Vatten och Avfall VA-ledningar till etapp 2A som omfattar ett hundratal nya bostäder.

Tidplan

I exploateringsområdet ska VA-ledningar, pumpstationer samt vägar och övrig teknisk försörjning anläggas. Upphandlad entreprenör påbörjade arbetet i februari 2017 och projektet kommer att slutföras under hösten 2017.

Projektledare för VA-entreprenaden i exploateringsområdet är Paul Englund 011-15 36 12.

Viudden

Utbyggnad av vatten och avlopp

Tidplan för utbyggnaden

Den tidigare utlämnade tidplanen för VA-arbetena har visat sig lite väl optimistisk från vår entreprenör. I dagsläget räknar vi med att utförandet behöver förlängas ungefär två veckor till mitten av november. Slutbesiktningen ska kunna genomföras i slutet av november som planerat. Nedan finns en karta med tider på respektive gata.

Vi räknar med att anslutningsavgiften kommer att faktureras under december månad.

Karta över etappindelning för utbyggnad i Viudden,.

 

 

Sophämtning för det tätbebyggda området kommer att ske från en tillfällig sopstation i utkanten av området i perioden augusti till november.

Anslutning till VA-systemet

Fram till att VA-systemet är besiktat med godkänt resultat, äger vår entreprenör anläggningen. När alla rör är på plats, återstår provtryckning av tätheten och påfyllning/spolning för provtagning av dricksvattnet för entreprenören.

Ett par fastighetsägare har redan kopplat in fastighetens rörsystem mot systemet i gatan. För att inte försvåra entreprenörens fortsätta arbete så ber vi fastighetsägarna att inte ansluta mot rörsystemet i gatan utan att ha fått godkännande av Carl Hermansson SM Entreprenad på telefon enligt nedan.

För att få nyttja vatten och avlopp ska en servisanmälan fyllas i och skickas in samt att anslutningsavgiften ska vara betald. Servisanmälansblankett finns på vår webbplats men kommer också att följa med samtidigt som vår faktura i december.

När servisanmälan är inskickad går det att beställa utkörning av pumptank. Efter att tanken är nedgrävd och checklistan är ifylld är allt klart för att beställa driftsättning.

Beställning av pumptank och driftsättning gör ni via vår kundservice. Kontaktuppgifter till vår kundservice hittar du längst ner på sidan.

Ny taxa

Beslut om taxa är nu taget av Norrköping Vatten och Avfalls styrelse. Fastighetsägarna har på informationsmöte fått en preliminär uträkning av anläggningsavgiften för respektive fastighet. Kontakta kundservice om någon fastighetsägare missat att få detta.

Verksamhetsområde för den tätbebyggda delen

Kommunfullmäktige har fastställt Norrköping Vatten och Avfalls styrelsebeslut om verksamhetsområde för den tätbebyggda delen av Viudden.

De fastigheter som inte omfattas av verksamhetsområde kommer som tidigare kunna koppla på sig som avtalskunder.

Kontakt:

Peter Jonander 011-15 36 88 peter.jonander@norrkopingvattenavfall.se

Peter Jideström 011-15 36 17 peter.jidestrom@norrkopingvattenavfall.se

Carl Hermansson, SM-Entreprenad, 0121-130 74 ch@smentreprenad.se

Torshag och Ättetorp

Renovering av dricksvattenledningen mellan Torshag och Ättetorp

Norrköping Vatten och Avfall renoverar tillsammans med vår entreprenör Skanska dricksvattenledningen vid Torshag och Ättetorp. Dricksvattenledningen är från 1960-talet och ingår i vår plan för att förnya och underhålla vår ledningsnät.

Tidplan

Arbetet beräknas pågå från första veckan i oktober till slutet av december.

Begränsad framkomlighet

Under hela arbetet kommer gångvägen till förskolan att vara avstängd. Gångvägen över Torshagsån kommer periodvis också att vara avstängd. Följ skyltar på plats. Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse.

Vattenavstängning för Hyresbostäders flerbostadshus i Ättetorp

Vår entreprenör kommer att meddela er om eventuella vattenavstängningar genom en lapp i trapphuset. Vattenavstängningar meddelas minst tre dagar i förväg.

Entreprenör

Skanska är den entreprenör som gräver åt oss. Kontaktperson är Anders Johnson tfn: 010-448 76 38

Projektledare

Eva-Lotte Wondollek
Telefon 011- 15 35 42
E-post: eva-lotte.wondollek@norrkopingvattenavfall.se

 

Dela sidan: