VA-arbeten

VA-arbeten

För att minska utsläppen i våra sjöar arbetar Norrköpings kommun aktivt med olika åtgärder, till exempel genom att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet. Här finner du kommunens långsiktiga vatten- och avloppsplan.

Planerade och pågående arbeten

På kartan nedan kan du se våra planerade och pågående VA-arbeten. Klicka på en markering för att få en kort beskrivning av respektive projekt.

För att få mer information om respektive projekt, se länkarna under kartan.

Kvarsebo-Säter

Utbyggnad av vatten och avlopp

Enligt kommunens vatten- och avloppsplan ska vatten och avlopp byggas ut till Kvarsebo-Säter. Det kommer att beröra dig som äger en fastighet i området. Under våren 2017 förväntas kommunfullmäktige fatta ett beslut om att det ska bildas ett verksamhetsområde.

Ett verksamhetsområde för vatten och avlopp innebär att de fastigheter som ingår har vissa rättigheter och skyldigheter som bland annat regleras i vatten- och avloppslagen och i Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun, även kallad ABVA.

Målet är att den allmänna vatten-och avloppsanläggningen ska vara utbyggd och tagen i drift vid årsskiftet 2018/2019.

Tidplan

De geotekniska undersökningarna fortsätter, under slutet av april och början av maj kommer borrningar att ske i området. Calluna AB utreder natur- och kulturmiljö och kommer därför att befinna sig i Kvarsebo-Säter. När projekteringen är färdigställd under hösten 2017 kommer projektet att upphandlas. Utbyggnad av vatten-och avloppsledningar är planerad att påbörjas under första halvåret 2018.

Ny taxa

Från den 1 januari 2017 har en ny taxa för anläggningsavgift för vatten införts. Styrelsen förväntas ta beslut om att normaltaxa ska gälla för utbyggnaden till ditt område.

I det här utskicket har vi bifogat frågor och svar beträffande nya normaltaxan. Fakturering sker efter slutbesiktning av utbyggnaden. På grund av att den nya taxan räknas ut beroende på tomtyta behöver en beräkning göras för varje enskild fastighet. Kontakta oss för en sådan beräkning. Du når oss via vår kundservice på telefon 011-15 15 50 eller epost kundservice@norrkopingvattenavfall.se

Vatten och avlopp till dig

Norrköping Vatten och Avfall bygger VA-ledningar fram till förbindelsepunkten som kommer att finnas cirka 0,5 meter utanför din tomtgräns. Ett meddelande om var förbindelsepunkten kommer att förläggas kommer du att få och ta ställning till. Från förbindelsepunkterna får du själv bekosta och bygga VA-ledningar inne på din fastighet.

Verksamhetsområde

Verksamhetsområde är ett särskilt begrepp inom VA-juridiken. Ett sådant område beslutas alltid av Norrköping Vatten och Avfalls styrelse samt kommunfullmäktige. Inom ett verksamhetsområde finns skyldighet att betala anslutningsavgift till Norrköping Vatten och Avfall och rätten att få vatten- och avloppsledningar framdragna till cirka 0,5 meter utanför tomtgräns.

Vilka fastigheter som kommer att ingå i verksamhetsområdet för Kvarsebo-Säter kommer att meddelas när Norrköping Vatten och Avfalls styrelse har tagit beslut om detta.

Information

I samråd med utsedd entreprenör kommer Norrköping Vatten och Avfall att bjuda in till ett informationsmöte gällande VA-anslutningen under hösten 2017. Mötet sker på Slottshagens reningsverk. Det kommer att finnas möjlighet till att ställa frågor om hur det praktiskt kommer att gå till med anslutningen till vatten och avlopp.

I samband med informationsmötet kommer det finnas möjlighet att gå på en guidad tur på reningsverket.

Projektledare

Helena Aspdahl
projektledare
Telefon 011-15 36 08
E-post helena.aspdahl@norrkopingvattenavfall.se

Frågor om taxa och anslutningsärenden

Kundservice 011-15 15 50 kundservice@norrkopingvattenavfall.se

Området kring Gästgivarevägen

Renovering av vattenledningar

Under de senaste åren har våra kunder i området drabbats av flera vattenläckor. Norrköping Vatten och Avfall har därför beslutat att åtgärda de ledningar som är gamla och riskerar att börja läcka.

Tidplan

Sätravägen och Skaftvägen är nu åtgärdade.

Resterande sträckor kommer att planeras för åtgärd under 2017 och 2018. Vi har ännu inte bestämt ordning eller metod för dessa arbeten.

Tomtmark

Norrköping Vatten och Avfall kommer att byta ledningarna fram till varje fastighets förbindelsepunkt (ligger normalt 0,5m utanför fastighetsgräns). Från förbindelsepunkten och fram till vattenmätaren, äger och ansvarar fastighetsägaren för ledningen (servisledning). Eftersom många av dessa ledningar är från 1965, är det klokt att bedöma skicket och eventuellt byta ut den när den är framgrävd i fastighetsgräns. Det kan i en del fall vara möjligt att skjuta in en ny ledning i den gamla. I andra fall bör man gräva en ny ledning.

I vissa fall behöver vi gräva in en liten bit på tomten för att kunna genomföra bytet av ledningen i gatan. Fastighetsägaren kontaktas innan sådan grävning sker.

Några huvudvattenledningar går över tomtmark. Mer omfattande grävning inne på tomten kan i dessa fall bli aktuell. Berörda kontaktas i så god tid som möjligt.

Störningar

Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på förståelse. Eftersom vi gräver djupt, blir schakterna stora. Vi kommer att sträva efter en så god framkomlighet som möjligt.

Vattenavstängning

Vattenavstängningar aviseras minst tre dagar i förväg. Vid avbrott som varar mer än fem timmar kommer vattentankar att ställas ut eller tappkran anordnas. Avisering sker i brevlådan till berörd fastighet.

Entreprenör

Skanska är den entreprenör som gräver åt oss. Kontaktperson är Andreas Engström tfn: 010-44 87 603. Skanska sköter avspärrningar och vattenavstängningar.

Du är även välkommen att kontakta vår kundservice på 011-15 15 50 eller kundservice@norrkopingvattenavfall.se om du har några frågor.

Projektledare

Peter Jonander
Projektledare Nätenheten
tfn 011-15 36 88
peter.jonander@norrkopingvattenavfall.se
Norrköping Vatten och Avfall AB

Östra Husby

Projektering av ledningsnätet

Norrköping Vatten och Avfall AB fortsätter sina åtgärder för att minska risken för källaröversvämningar i Östra Husby. Turen har kommit till området kring lekparken vid Östkindsvägen,Moängsvägen, Häggebovägen och Björkekindsvägen. I lekparken kommer vi att bygga ett spillvattenmagasin som ska fungera som en lagringsplats när ledningarna blir överbelastade i området.

Tidplan

Nu återstår enbart återställning i området innan arbetet är klart.

Begränsad framkomlighet under arbetet

Under tidsperioden kommer framkomligheten vara begränsad i området men lekparken kommer att vara öppen.

Arbetet utförs av Skanska

Det är vår entrepenör Skanska AB som utför arbetet på uppdrag av Norrköping Vatten och Avfall.

Projektledare

Helena Aspdahl
projektledare nät
Telefon 011 15 36 08

Skarphagen

Klimatanpassningsåtgärder

Projektet har bytt namn till Skarphagen eftersom vi behöver se över ledningsnätet i ett större perspektiv. Vi undersöker ledningsnätet i Jordbrogatan, Alkärrsgatan, Majviksgatan, Kärrhagsgatan och Högbygatan.

I nuvarande skede håller vi på med en förundersökning inför detaljprojekteringen

Tidplan

Förstudie/detaljprojektering kommer att pågå hela 2016

Projektledare

Projektledare för utbyggnaden är Helena Aspdahl telefon 011-15 36 08.

Skärlöta Ringsta Mo

Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar

I Norrköpings kommuns plan för att förbättra miljön i kommunen ingår att erbjuda fastigheter i Skärlöta Ringsta Mo anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Norrköping Vatten och Avfall har därför fått i uppdrag av kommunen att bygga ut vatten- och avloppsledningar till Skärlöta Ringsta Mo.

Område 1 och västra delen av område 2:
Ledningsarbetet i området är  klart.  Du som fått överenskommelsen om placering av pumpstationen undertecknad och returnerad kan beställa utkörning av pumptank. Du som inte skickat in servisanmälan och överenskommelse pumpstationsplacering ombedes göra det snarast.

Driftsättning av vatten och spillvattenpump kan beställas efter att faktura för anläggningsavgiften har betalats.

I servisanmälan finns en fråga om anslutningsdatum om det är okänt behöver du inte skriva i något i rutan.

Område 2:
Östra delen beräknas pågå till mars 2017. Skicka in din servisanmälan och överenskommelse om placering pumpstation.

I servisanmälan finns en fråga om anslutningsdatum om det är okänt behöver du inte skriva i något i rutan.

Servisanmälan med VA-situationsplan
Det går att komplettera servisanmälan med VA-situationsplan i efterhand om det i dagsläget är oklart hur ledningarna ska dras inne på fastigheten. Det gäller båda områdena.

Utbyggnadsområdet är markerad med blå ring på kartan nedan.

PowerPoint-presentation

Beställning av pumptank

När servisanmälan är inskickad och det finns en överenskommelse om godkänd placering av pumptanken, kan du som fastighetsägare beställa utkörning av en pumptank. Projektledaren Peter Jonander kommer att underteckna och returnera ett exemplar av de överenskommelser som han har fått in.

Om samma grävfirma ska gräva ner fler än en pumptank, vill Peter Jonander att ni kontaktar honom, för samordnad utkörning.

Utkörning till enstaka fastigheter kan beställas på https://minasidor.norrkoping.se/oversikt/overview/635 eller via vår kundservice på telefon 011 – 15 15 50.

Presentation från informationsmötet den 4 november angående VA-utbyggnaden.

Projektledare

Om du har frågor kring VA-utbyggnaden i området, kontakta:

Peter Jonander
projektledare för VA-utbyggnaden,
Telefon: 011-15 36 88
E-post: peter.jonander@norrkopingvattenavfall.se

Norra Kungssten

Utbyggnad av vatten och spillvatten till Norra Kungssten

Planerad utbyggnad 2017-2018.

Ett självfallssystem planeras i Norra Kungssten. Det innebär att de allra flesta fastigheterna inte behöver en egen avloppspump inne på tomten. En lite större pumpstation kommer istället att placeras någonstans i området nere vid järnvägsövergången (början av Hjortronstigen).

Beslutet att bygga självfallssystem innebär att en överföringsledning måste byggas ner till befintlig pumpstation vid järnvägsundergången (Graversforsvägen).

Utbyggnaden delas upp i överföringsledning och utbyggnad. Vi hoppas att kunna starta arbetet med överföringsledningen redan i mars 2017. Arbetet kommer även att innefatta Olvonstigen, där nya förbindelsepunkter med självfall kommer att upprättas. Ett brevutskick till berörda fastighetsägare utmed överföringsledningen planeras. Innan arbetet i övriga Norra Kungssten påbörjas, planeras ett möte dit samtliga fastighetsägare bjuds in. Inbjudan skickas per brev.

Inga påkopplingar kan göras innan all utbyggnad i Norra Kungssten är klar, vilket beräknas till 2018.

Bredband

Tomrör för fiberkablar kommer att samförläggas. I dagsläget finns ingen fiberkabel fram till området. Vilket år anslutningar kan ske är därför oklart.

Kostnad för anläggningsavgift

Ny normaltaxa gäller från 2017-01-01. Allmän information om nya taxan finner du här http://www.norrkopingvattenavfall.se/vatten-och-avlopp/valkommen-som-kund/avgifter/anlaggningsavgift/
Utvärderingen av dagvattenutredningen i Norra Kungssten är inte färdig. Vi kan därför inte göra en exakt beräkning för varje enskild fastighet ännu.

Vatten -och avloppslån

Boende i området har tagit upp frågan om VA-lån. Norrköping Vatten och Avfall AB får inte erbjuda VA-lån. Norrköpings kommun erbjuder inga VA-lån.

Norrköping Vatten och Avfall AB kan i undantagsfall, efter ekonomisk prövning, ge en avbetalningsplan på maximalt 10 år. Det ställs då höga krav på godtagbar säkerhet.

Övriga områden i Graversfors

För övriga områden i Graversfors (utöver Norra Kungssten) där VA inte är utbyggt, kommer en VA-planering att genomföras. När information finns, kommer den att vara tillgänglig här under VA-arbeten. Planeringen kommer tidigast att vara klar våren 2017.

Projektledare

Om du har frågor kring VA-utbyggnaden i området, kontakta:

Peter Jonander
projektledare för VA-utbyggnaden,
telefon: 011-15 36 88
e-post: peter.jonander@norrkopingvattenavfall.se

Unnerstad

Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Unnerstad

Efter ursprunglig tidplan beräknades projektet vara klart till årsskiftet 2016/2017.

Men det har hänt saker under projektets gång som har påverkat tidplanen. Detta göra att vi kommer att hålla på med ledningsarbeten och installationer av anläggningarna under januari. Därefter är det en period med provkörning och besiktning av anläggningarna innan vi kan erbjuda er fastighetsägare påkoppling på ledningsnätet. I anslutning till installationen av vatten och avlopp kommer kanalisation för bredband/fiberkabel och el att färdigställas i vägarna.

All återställning i området förutom asfaltsvägarna kommer att utföras under våren 2017. Asfaltsvägarna kommer att återställas under hösten 2017.

Information om fakturering och inkoppling

Vi kommer att skicka fakturan på anläggningsavgiften till dig när anläggningen är klar för driftsättning. Slutbesiktningen är inte godkänd än men vi räknar med att den ska vara godkänd under april. I samband med fakturan kommer du att få två broschyrer som bland annat beskriver hur det går till att ansluta sig till vatten och avlopp. Som framgått på informationsmötet så krävs det att fakturan för anläggningsavgiften är betald innan respektive fastighet kan kopplas in på vatten- och avloppssystemet.

Du är välkommen att kontakta vår kundservice via e-post kundservice@norrkopingvattenavfall.se eller via telefon 011-15 15 50 med alla typer av kundärenden för vatten och avlopp. Här kan du läsa mer om hur det går till när man ansluter sig till kommunalt vatten och avlopp

Viktig information om sophämtning från Unnerstad

På grund av grävningar i området så kommer det att ställas ut en station med soptunnor vid infarten till Unnerstad. Stationen ska användas under hösten eftersom sopbilen inte har möjlighet att hämta sopor vid din fastighet. Det är Fyrfackstunnor som kommer att ställas ut.

Det går även bra att dra sin egen soptunna till uppställningsplatsen om så önskas.

Placering av er förbindelsepunkt

Norrköping Vatten och Avfall bygger VA-ledningar och bredband fram till förbindelsepunkten som kommer att finnas cirka 0,5 meter utanför din tomtgräns. Från förbindelsepunkten och in på din fastighet får du själv bekosta och bygga VA-ledningar och bredband.

Observera
Var uppmärksam på när entreprenören sätter ut din förbindelsepunkt så att den hamnar på den plats som vi har kommit överens om.

Avloppspump eller inte?

De flesta fastigheterna kommer att anslutas till självfallssystem och kommer inte behöva någon avloppspump. De fastighetsägare som måste ha en avloppspump bekostar själva installationen och underhållet av pumpen på sin fastighet.

För dig som är intresserad av bredband

Om du vill veta vem om hur det går till när du ansluter dig via kommunens stadsnät kan du läsa mer om det här: http://www.norrkopingvattenavfall.se/bredband/valkommen-som-kund/hur-gar-det-till-att-ansluta-sig-till-ett-stadsnat/

Underlag från tidigare informationsmöten

Vi har haft två informationsmöten för de boende i Unnerstad och ett informationsmöte för boende i Marby. Under mötet med Unnerstad den 15 augusti efterfrågade de boende en karta med varje fastighets förbindelsepunkt. Dessa kommer att mailas ut till de som har mailadresser alternativt skickas per post.

Här kan du läsa presentationerna från tidigare informationsmöten:

Presentation från mötet den 1 september för boende i Marby
Marby informationsmöte 2016-09-01

Presentation från mötet den 15 augusti:
Unnerstad informationsmöte 2016-08-15

Presentation från mötet den 8 mars:
Unnerstad informationsmöte 2016-03-08

Projektledare

Helena Aspdahl
Telefon 011 – 15 36 08
helena.aspdahl@norrkopingvattenavfall.se

Svärtinge skogsbacke

Vatten och avlopp till Svärtinge skogsbacke

På uppdrag av Norrköpings kommuns stadsbyggnadskontor och Östra Ryssnäs AB planerar Norrköping Vatten och Avfall tillsammans med våra konsulter WSP för kommande etapp som omfattar i storleksordningen ett hundratal bostäder.

Tidplan

Inne i exploateringsområdet ska vi tillsammans med bygget av nya vägar bygga ledningar och pumpstationer. I oktober beräknas utsedd entreprenör, SM-Entreprenad, påbörja entreprenaden med att bygga teknisk försörjning för det nya bostadsområdet.

Arbetet vid Svärtinge skogsbacke etapp 1B är färdig.

Projektledare för VA-entreprenaden i exploateringsområdet är Paul Englund 011-15 36 12.

Viudden

Informationsmöte den 8 maj

Fastighetsägare och boende inom utbyggnadsområdet för vatten och spillvatten i Viudden är välkomna på ett informationsmöte den 8 maj. Inbjudan skickas ut till fastighetsägare i verksamhetsområdet Viudden samt till fastighetsägare längs Viuddsvägen på vägen till Viudden. De som så önskar är välkomna att innan informationsmötet delta i ett studiebesök där vi visar reningsprocessen på Slottshagens reningsverk.

På informationsmötet kommer vi bland annat att berätta om:

 • Projektets gång, tidplan
 • Presentation av entreprenören SM Entreprenad och hur de kommer att arbeta.
 • Sophämtning under projektets gång
 • Servisanmälan för vatten och avlopp
 • Vattenmätaren
 • Avloppspumpen
 • Fakturan för vatten och avlopp
 • Vårt erbjudande om anslutning till fiber

På mötet kommer förutom personal från Norrköping Vatten och Avfall även personal från entreprenören SM Entreprenad att närvara.

Plats: Slottshagens reningsverk, Kommendantvägen, Norrköping
Tid för studiebesök: Kl. 17:45
Tid för informationsmöte: Kl. 18:45- cirka 19:45

Vi bjuder på macka och kaffe/te mellan studiebesöket och informationsmötet.

Välkomna!

Tidplan för utbyggnaden

Utbyggnad av vatten och avlopp till Viudden. Projektering för vatten- och avloppsanslutning i Viuddens samhälle pågår till början av februari 2017. Ledningar för vatten och avlopp kommer att byggas från norra sidan av i höjd järnvägen med Torps gård till Viuddens samhälle.

Vår plan är att ta in anbud på utbyggnaden till slutet av mars för att sedan kunna starta utbyggnaden omkring månadsskiftet april/maj 2017. Vi räknar då med att möjligheten till anslutning ska finnas omkring oktober 2017.

Under perioden 3 till 31 juli kommer det inte att utföras något markarbete i Viuddens samhälle. Arbeten på vägen från Torps gård och upp till samhället kan komma att pågå.

Enbart vatten och avlopp (vatten och spillvatten) till Viudden

En dagvattenutredning har gjorts för det tätbebyggda området som kommit fram till att inga ytterligare åtgärder för avledande av dagvatten krävs i området. Kommunen har inga planer i området, inom överskådlig framtid, som skulle kunna påverka detta.

Ny taxa

Nytt beslut om taxa ska formellt fattas av styrelsen för Norrköping Vatten och Avfall i slutet av januari. Med anledning av ny normaltaxa för anläggningsavgifter från årsskiftet har förutsättningarna beträffande tidigare beslutad särtaxa förändrats. Styrelsen förväntas ta beslut om att normaltaxa ska gälla för utbyggnaden.

Med i det här utskicket har vi bifogat frågor och svar beträffande nya normaltaxan, som gäller sedan årsskiftet, tillsammans med exempel på anläggningsavgift för olika storlekar på fastigheter.

För Viudden gäller tabellen Spill- och vattenanslutning. För fastigheter större än ungefär 3100 m2 inträder en spärr för ytfaktorn i taxan som gör att kostnaden inte blir högre än cirka 222 tkr med en bostadsenhet på fastigheten.

Verksamhetsområde för den tätbebyggda delen

Tidigare beslut om verksamhetsområde är fattat av Norrköping Vatten och Avfalls styrelse och ska nu skickas vidare för fastställande i kommunfullmäktige under våren 2017.

De fastigheter som inte kommer att omfattas av verksamhetsområde kommer som tidigare kunna koppla på sig som avtalskunder.

Informationsmöte

I samråd med utsedd entreprenör kommer Norrköping Vatten och Avfall att bjuda in till ett informationsmöte gällande VA-anslutningen. Mötet sker på Slottshagens reningsverk. Det kommer att finnas möjlighet till att ställa frågor om hur det praktiskt kommer att gå till med anslutningen till VA och exempelvis hur rutinerna med avloppspump fungerar.

I samband med mötet kommer det även finnas möjlighet att gå på en guidad tur på reningsverket.


Kontakt:

Peter Jideström
Projektledare VA Nätenheten
Telefon: 011-15 36 17

Göten

Ny tidplan igen

Tidplanen är framflyttad cirka två veckor eftersom grävarbetet tar längre tid än beräknat. Vår entreprenör kommer att påbörja slutbesiktningen den 21 april, det arbetet beräknas pågå i cirka två veckor. Vi kommer att skicka ut fakturan för anslutningen under vecka 19.

Tidplanen är framflyttad

Vår ambition med att vara helt klara med markarbetena i området i februari har inte kunnat uppnås. Verkligheten i våra schakter har varit en annan än vad som förundersökningarna visade.

Den nya tidplanen från våra entreprenörer innebär att:

 • schakterna ska vara igenfyllda till slutet av mars.
 • Provning/besiktning av anläggningarna pågår och beräknas helt genomförd till 21 april.
 • Komplett återställning av vägarna i området planeras under våren/försommaren efter att kanalisation för fiberkabel grävts ned i området.

Information om fakturering och inkoppling

Din anslutningsavgift och meddelande om att du kan koppla in dig, kommer att skickas ut i slutet av april till varje fastighetsägare. Som framgått på informationsmöte så ska fakturan för anslutningsavgiften vara betald innan respektive fastighet kan kopplas in på VA-systemet. Om taxan prövas av Mark och Miljödomstolen och det visar sig att nuvarande taxa ska justeras ned så görs denna reglering i efterhand av Norrköping Vatten och Avfall.

Karta över boende som ska ha pump

Här kan du se en karta på de fastigheter som kommer att behöva en pump då fallet inte räcker till. Fastigheterna är markerade med röd färg på kartan   Översikt hus med pump 160901

Informationsmöten

Presentationen från informationsmötet den 29 augusti 2016 hittar du här:
Göten informationsmöte 2016-08-29

Har du frågor?

Kontakta vår kundservice via e-post kundservice@norrkopingvattenavfall.se eller via telefon 011-15 15 50.

På vår webbplats www.norrkopingvattenavfall.se finns mer information om projektet samt allmän information om hur det går till att ansluta sig till kommunalt VA.

 

Projektledare

Peter Jideström
mail: peter.jidestrom@norrkopingvattenavfall.se
telefon: 011-15 36 17.

Rickard Kalm
biträdande projektledare
mail: Rickard.kalm@norrkopingvattenavfall.se
telefon: 011 – 15 35 40

Beslut från kommunfullmäktige den 15 juni

Norrköpings Kommunfullmäktige har beslutat att fastställa Norrköping Vatten och Avfall (NoVA) styrelses beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp för Götens samhälle och särtaxa på 276 100 kr/fastighet inklusive moms. Detta skedde vid fullmäktigesammanträdet den 15 juni 2015.

Kartor

Karta över VA-nätet i Göten

Karta överföringsledning Vånga till Göten

Frågor om VA-nämndsärenden och eventuella överklaganden

Kontakta gärna Åsa Ornefalk telefon 011 15 36 91 eller via mail asa.ornefalk@norrkopingvattenavfall.se när det gäller frågor kring möjligheter till överklagan.

Avbetalningsplan för anläggningsavgifter

Vid speciella omständigheter kan fastighetsägare erhålla en avbetalningsplan för anläggningsavgifter. Fastighetsägaren hänvisas i första hand till lån hos kreditinstitut och i andra hand kan Norrköping Vatten och Avfall AB bevilja avbetalningsplan efter särskild prövning. Avbetalning beviljas EJ utanför verksamhetsområdet.

36 § i VA-lagen

Fastighetsägaren kan få betala anläggningsavgiften genom årliga avbetalningar under en viss tid, längst 10 år, om

 1. avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter (mer info angående vad som anses som betungande).
 2. fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas och
 3. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.

Rutin

 1. Kunden kontaktar Norrköping Vatten och Avfall AB, Marknad (kundingenjör) och begär avbetalning på anslutningsavgiften. Ansökan om avbetalningsplan skickas till kunden.
 2. Utredning görs om avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft (mer info angående vad som anses som betungande).
 3. Kreditvärdering på kunden görs hos Kronofogdemyndigheten.
 4. Säkerhet begärs i form av pantbrev tillsammans med borgensmän eller bankgaranti (mer info ang säkerhet och pantbrev).Det krävs två borgensmän och borgensmännen ska också kreditprövas och godkännas. De ska dessutom tillfrågas om andra eventuella borgensförbindelser. Borgensmännen tillsammans bör ha en inkomst på 400 000 kr. (Information till borgensmän)
 5. Norrköping Vatten och Avfall AB erbjuder i första hand avbetalning på 3 år (bör bedömas individuellt) med amortering 1 gång per år.
 6. Administration och faktureringsavgift på 300 kr (exkl moms) tillkommer per räntefaktura.
 7. Räntefakturering sker en gång per år genom faktura.

Björkalund/Södra Vrinnevi

Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Björkalund, tidigare Södra Vrinnevi.

Norrköping Vatten och Avfall bygger tillsammans med vår entreprenör PEAB ut vatten och avlopp till cirka 40 nya tomter i Björkalund.

Tidplan

Arbetet med vatten- och avloppsledningar samt vägar och gator beräknas pågå fram till sommaren 2017.

Projektledare

Eva-Lotte Wondollek
Telefon 011- 15 35 42
E-post:
eva-lotte.wondollek@norrkopingvattenavfall.se

Dela sidan: