VA-arbeten

VA-arbeten

För att minska utsläppen i våra sjöar arbetar Norrköpings kommun aktivt med olika åtgärder, till exempel genom att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet. Här finner du kommunens långsiktiga vatten- och avloppsplan.

Planerade och pågående arbeten

På kartan nedan kan du se våra planerade och pågående VA-arbeten. Klicka på en markering för att få en kort beskrivning av respektive projekt.

För att få mer information om respektive projekt, se länkarna under kartan.

Simonstorp

Renovering av vattenledningar

Vi kommer att renovera vattenledningar i Simonstorp då delar av vattenledningsnätet är i behov av åtgärder. Till största delen gäller det norra och mellersta delarna av samhället.

Tidplan

I november/december kommer provgrävning att utföras i området för att fastslå omfattningen av åtgärderna. Ett antal punktschakter öppnas för att säkerställa att dokumentationen överensstämmer med verkligheten.

Efter årsskiftet planerar vi för att renovera delar av vattenledningsnätet i Simonstorp samhälle.

Preliminär byggstart i januari månad. Arbetet är dock väderberoende och svårt att genomföra vid allt för kallt väder och tidplanen är därför svår att fastslå i dagsläget.

Renovering

Vi kommer att schakta/borra och montera helt nya ledningar på vissa sträckor. Det kan också bli aktuellt att dra ny ledning i den gamla vattenledningen.

Norrköping Vatten och Avfall äger ledningssystemet fram till förbindelsepunkten där ansvaret övergår till respektive fastighetsägare. Förbindelsepunkten ligger normalt en halv meter utanför tomtgräns.

I och med att vattenledningsnätet i gatan/vägen är i behov av renovering finns troligen även behov på vissa fastigheter att renovera ledningssystemet i mark. När vår entreprenör är etablerad i området finns möjlighet för fastighetsägarna att få offert på renovering av vattenledningsnätet på fastigheten. Detta är då en affär mellan fastighetsägaren och entreprenören. Ta gärna en kontakt med entreprenören nedan, när arbetet är startat i området, för att få hjälp med bedömning av behovet.

Vattenavstängning

Tyvärr medför arbetena att vår entreprenör måste stänga av vattnet för vissa av er vid några tillfällen under arbetets gång. Under avstängningarna kommer vi att placera ut vattentankar eller anvisa spolposter utanför området där ni kan hämta vatten. Vår entreprenör kommer att meddela er datum och tid för vattenavstängningarna.

Trafikavstängningar

Det är ofrånkomligt att markarbetena påverkar framkomligheten i området under arbetes gång men tillsammans med vår entreprenör gör vi vad vi kan för att minimera störningarna.

Kontaktuppgifter

Arbetet utförs av Skanska och kontaktpersoner är Anders Johnson som kan nås på telefon 010-448 76 38 och Andreas Engström i brevet 010-448 76 03.

Projektledare

Peter Jideström
Projektledare VA
Telefon 011-15 36 17
peter.jidestrom@norrkopingvattenavfall.se

Åby

Renovering av vattenledningar

Under de senaste åren har våra kunder i området drabbats av flera vattenläckor. Norrköping Vatten och Avfall har därför beslutat att åtgärda de ledningar som är gamla och riskerar att börja läcka.

Tidplan

Arbetet kommer att påbörjas under hösten 2016 med åtgärder i Sätravägen och Skaftvägen. Arbetet beräknas pågå till början 2017.

Resterande sträckor kommer planeras för åtgärd under 2017 och 2018. Vi har ännu inte bestämt ordning eller metod för dessa arbeten.

För att gräva så lite som möjligt, kommer vi i Sätravägen att gräva hål vid knutpunkter (ventiler och korsningar på vattenledningen). En ny ledning kommer att skjutas in i den gamla mellan dessa hål.

I Skaftvägen är tyvärr den befintliga ledningen i för dåligt skick, så där kommer vi att behöva gräva i hela gatans sträckning.

Tomtmark

Norrköping Vatten och Avfall kommer att byta ledningarna fram till varje fastighets förbindelsepunkt (ligger normalt 0,5m utanför fastighetsgräns). Från förbindelsepunkten och fram till vattenmätaren, äger och ansvarar fastighetsägaren för ledningen (servisledning). Eftersom många av dessa ledningar är från 1965, är det klokt att bedöma skicket och eventuellt byta ut den när den är framgrävd i fastighetsgräns. Det kan i en del fall vara möjligt att skjuta in en ny ledning i den gamla. I andra fall bör man gräva en ny ledning.

I vissa fall behöver vi gräva in en liten bit på tomten för att kunna genomföra bytet av ledningen i gatan. Fastighetsägaren kontaktas innan sådan grävning sker.

Några huvudvattenledningar går över tomtmark. Mer omfattande grävning inne på tomten kan i dessa fall bli aktuell. Berörda kontaktas i så god tid som möjligt.

Störningar

Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på förståelse. Eftersom vi gräver djupt, blir schakterna stora. Vi kommer att sträva efter en så god framkomlighet som möjligt.

Vattenavstängning

Vattenavstängningar aviseras minst tre dagar i förväg. Vid avbrott som varar mer än fem timmar kommer vattentankar att ställas ut eller tappkran anordnas. Avisering sker i brevlådan till berörd fastighet.

Entreprenör

Skanska är den entreprenör som gräver åt oss. Kontaktperson är Andreas Engström tfn: 010-44 87 603. Skanska sköter avspärrningar och vattenavstängningar.

Du är även välkommen att kontakta vår kundservice på 011-15 15 50 eller kundservice@norrkopingvattenavfall.se om du har några frågor.

Projektledare

Peter Jonander
Projektledare Nätenheten
tfn 011-15 36 88
peter.jonander@norrkopingvattenavfall.se
Norrköping Vatten och Avfall AB

Bosstorpsgatan

Renovering av vattenledningar

Under de senaste åren har det förekommit ett antal vattenläckor i ditt område. Vattenledningen som finns i Bosstorpsgatan är tillverkad i gjutjärnmaterial och är ursprungligen monterad år 1958. På grund av de återkommande vattenläckorna så har sträckan funnits med i vår underhållsplanering.

 Tidplan

 • Planering för utförandet startar efter midsommar.
 • I början av oktober är utförandestarten planerad.

Med hjälp av våra samarbetspartner WSP och Skanska kommer planeringen för utförandet starta efter midsommar. WSP projekterar för Skanskas utförande av åtgärderna.
Alla tider i detalj för utförandet, trafikavstängningar och vattenavstängningar kommer att aviseras i god tid före av Skanska. Kontaktperson hos Skanska är Anders Johnson som kan nås på 010-448 76 38.

För vatten och avlopp gäller alltid att VA-bolaget äger anläggningen till den så kallade förbindelsepunkten en halv meter utanför tomtgräns. Från denna punkt in till huset äger respektive fastighetsägare VA-installationen. För de sex fastigheter som får sitt vatten via Bosstorpsgatan rekommenderar vi att man ser över det egna rörsystemet samtidigt som den allmänna VA-anläggningen byts ut, om man inte redan renoverat detta. Skanska kan offerera hjälp vid behov. Kontakta i så fall Anders Johnson enligt ovan.

Projektledare

Peter Jideström, Projekt ledare VA Norrköping Vatten och Avfall Epost peter.jidestrom@norrkopingvattenavfall.se Telefon 011-15 36 17 för eventuella frågor om projektet.

 

Östra Husby

Projektering av ledningsnätet

Norrköping Vatten och Avfall AB fortsätter sina åtgärder för att minska risken för källaröversvämningar i Östra Husby. Turen har kommit till området kring lekparken vid Östkindsvägen,Moängsvägen, Häggebovägen och Björkekindsvägen. I lekparken kommer vi att bygga ett spillvattenmagasin som ska fungera som en lagringsplats när ledningarna blir överbelastade i området.

Tidplan

Nu återstår enbart återställning i området innan arbetet är klart.

Begränsad framkomlighet under arbetet

Under tidsperioden kommer framkomligheten vara begränsad i området men lekparken kommer att vara öppen.

Arbetet utförs av Skanska

Det är vår entrepenör Skanska AB som utför arbetet på uppdrag av Norrköping Vatten och Avfall.

Projektledare

Helena Aspdahl
projektledare nät
Telefon 011 15 36 08

Skarphagen

Klimatanpassningsåtgärder

Projektet har bytt namn till Skarphagen eftersom vi behöver se över ledningsnätet i ett större perspektiv. Vi undersöker ledningsnätet i Jordbrogatan, Alkärrsgatan, Majviksgatan, Kärrhagsgatan och Högbygatan.

I nuvarande skede håller vi på med en förundersökning inför detaljprojekteringen

Tidplan

Förstudie/detaljprojektering kommer att pågå hela 2016

Projektledare

Projektledare för utbyggnaden är Helena Aspdahl telefon 011-15 36 08.

Skärlöta Ringsta Mo

Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar

I Norrköpings kommuns plan för att förbättra miljön i kommunen ingår att erbjuda fastigheter i Skärlöta Ringsta Mo anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Norrköping Vatten och Avfall har därför fått i uppdrag av kommunen att bygga ut vatten- och avloppsledningar till Skärlöta Ringsta Mo.

Område 1 och västra delen av område 2:
Ledningsarbetet i området är  klart.  Du som fått överenskommelsen om placering av pumpstationen undertecknad och returnerad kan beställa utkörning av pumptank. Du som inte skickat in servisanmälan och överenskommelse pumpstationsplacering ombedes göra det snarast.

Driftsättning av vatten och spillvattenpump kan beställas efter att faktura för anläggningsavgiften har betalats.

I servisanmälan finns en fråga om anslutningsdatum om det är okänt behöver du inte skriva i något i rutan.

Område 2:
Östra delen beräknas pågå till januari 2017. Skicka in din servisanmälan och överenskommelse om placering pumpstation.

I servisanmälan finns en fråga om anslutningsdatum om det är okänt behöver du inte skriva i något i rutan.

Servisanmälan med VA-situationsplan
Det går att komplettera servisanmälan med VA-situationsplan i efterhand om det i dagsläget är oklart hur ledningarna ska dras inne på fastigheten. Det gäller båda områdena.

Verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde är ett område där kommunfullmäktige har beslutat att fastighetsägarna har rätt att få kommunalt vatten och avlopp fram till tomtgränsen.

Utbyggnadsområdet är markerad med blå ring på kartan nedan.

PowerPoint-presentation

Anläggningsavgiften blir enligt normaltaxa

Det är nu beslutat att det inte blir särtaxa, utan normaltaxa, för anslutningsavgiften i utbyggnadsområdet Skärlöta-Ringstamo, område 1 och 2.

Beställning av pumptank

När servisanmälan är inskickad och det finns en överenskommelse om godkänd placering av pumptanken, kan du som fastighetsägare beställa utkörning av en pumptank. Projektledaren Peter Jonander kommer att underteckna och returnera ett exemplar av de överenskommelser som han har fått in.

Om samma grävfirma ska gräva ner fler än en pumptank, vill Peter Jonander att ni kontaktar honom, för samordnad utkörning.

Utkörning till enstaka fastigheter kan beställas på https://minasidor.norrkoping.se/oversikt/overview/635 eller via vår kundservice på telefon 011 – 15 15 50.

Presentation från informationsmötet den 4 november angående VA-utbyggnaden.

Projektledare

Projektledare är Peter Jonander, tfn 011-15 36 88.

Norra Kungssten

Utbyggnad av vatten och spillvatten till Norra Kungssten

En förstudie är påbörjad gällande utbyggnad till området Gravefors, delen Norra Kungssten med planerad utbyggnad under år 2017-2018.

Kostnad för anläggningsavgift

Ny normaltaxa gäller från 2017-01-01. Allmän information om nya taxan finner du här http://www.norrkopingvattenavfall.se/wp-content/uploads/2015/09/Taxeföreskrifter-webb.pdf

Utvärderingen av dagvattenutredningen i Norra Kungssten är inte färdig. Vi kan därför inte göra en exakt beräkning för varje enskild fastighet ännu.

Boende i området har tagit upp frågan om VA-lån. Norrköping Vatten och Avfall AB får inte erbjuda VA-lån. Kommunen kommer att tillfrågas om de kan tänkas erbjuda någon form av VA-lån, till fastighetsägare i särskilt svåra situationer.

Norrköping Vatten och Avfall AB kan i undantagsfall, efter ekonomisk prövning, ge en avbetalningsplan på maximalt 10 år. Det ställs då höga krav på godtagbar säkerhet.

Information om utbyggnad

Norrköping Vatten och Avfall AB kommer att bjuda in berörda fastighetsägare till ett informationsmöte framöver. Mer information om detta kommer via brev.

Övriga områden i Graversfors

För övriga områden i Graversfors (utöver Norra Kungssten) där VA inte är utbyggt, kommer en VA-planering att genomföras. När information finns, kommer den att vara tillgänglig här under VA-arbeten. Planeringen kommer tidigast att vara klar i höst eller i vinter.

Projektledare

Om du har frågor kring VA-utbyggnaden i området, kontakta:

Peter Jonander, projektledare för VA-utbyggnaden,
telefon: 011-15 36 88, e-post: peter.jonander@norrkopingvattenavfall.se

Unnerstad

Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Unnerstad

Enligt tidigare beslut från kommunen kommer Norrköping Vatten och Avfall att bygga ut vatten, avlopp och bredband till Unnerstad. Detta kommer att beröra dig som fastighetsägare. Den allmänna VA-anläggningen ska vara utbyggd och i drift senast den 31 december 2016.

Kommande arbete på el- och telenätet

I vårt arbete med VA-utbyggnad i Unnerstad har vi identifierat att flera elstolpar och luftledningar för el och tele hindrar grävningen. Detta innebär att de kommer att behöva tas bort innan Häv och Gräv kan fortsätta sitt arbete i området.

Just nu arbetar EON och Skanova med att se över hur de ska gå tillväga för att flytta sina elstolpar och luftledningar i området.

De el-/telestolpar som blir borttagna kommer att ersättas med markförlagda kablar. De markförlagda kablarna kommer under en tid att ligga ovanpå mark för att sedan samförläggas med VA-ledningarna under mark.

Arbetet påbörjas: den 13 september 2016 och beräknas pågå under cirka 2 månader.

Information vid elavbrott På befintlig anslagstavla kommer vi att anslå tider för planerade strömavbrott. Tyvärr kommer vi inte ha möjlighet att informera varje fastighetsägare var för sig.

Viktig information om sophämtning från Unnerstad

På grund av grävningar i området så kommer det att ställas ut en station med soptunnor vid infarten till Unnerstad. Stationen ska användas under hösten eftersom sopbilen inte har möjlighet att hämta sopor vid din fastighet. Det är Fyrfackstunnor som kommer att ställas ut.

Det går även bra att dra sin egen soptunna till uppställningsplatsen om så önskas.

Placering av er förbindelsepunkt

Norrköping Vatten och Avfall bygger VA-ledningar och bredband fram till förbindelsepunkten som kommer att finnas cirka 0,5 meter utanför din tomtgräns. Från förbindelsepunkten och in på din fastighet får du själv bekosta och bygga VA-ledningar och bredband.

Observera
Var uppmärksam på när entreprenören sätter ut din förbindelsepunkt så att den hamnar på den plats som vi har kommit överens om.

Avloppspump eller inte?

De flesta fastigheterna kommer att anslutas till självfallssystem och kommer inte behöva någon avloppspump. De fastighetsägare som måste ha en avloppspump bekostar själva installationen och underhållet av pumpen på sin fastighet.

För dig som är intresserad av bredband

Om du vill veta vem om hur det går till när du ansluter dig via kommunens stadsnät kan du läsa mer om det här: http://www.norrkopingvattenavfall.se/bredband/valkommen-som-kund/hur-gar-det-till-att-ansluta-sig-till-ett-stadsnat/

Underlag från tidigare informationsmöten

Vi har haft två informationsmöten för de boende i Unnerstad och ett informationsmöte för boende i Marby. Under mötet med Unnerstad den 15 augusti efterfrågade de boende en karta med varje fastighets förbindelsepunkt. Dessa kommer att mailas ut till de som har mailadresser alternativt skickas per post.

Här kan du läsa presentationerna från tidigare informationsmöten:

Presentation från mötet den 1 september för boende i Marby
Marby informationsmöte 2016-09-01

Presentation från mötet den 15 augusti:
Unnerstad informationsmöte 2016-08-15

Presentation från mötet den 8 mars:
Unnerstad informationsmöte 2016-03-08

Projektledare

Helena Aspdahl
Telefon 011 – 15 36 08
helena.aspdahl@norrkopingvattenavfall.se

Svärtinge skogsbacke

Vatten och avlopp till Svärtinge skogsbacke

På uppdrag av Norrköpings kommuns stadsbyggnadskontor och Östra Ryssnäs AB planerar Norrköping Vatten och Avfall tillsammans med våra konsulter WSP för kommande etapp som omfattar i storleksordningen ett hundratal bostäder.

Tidplan

Inne i exploateringsområdet ska vi tillsammans med bygget av nya vägar bygga ledningar och pumpstationer. I oktober beräknas utsedd entreprenör, SM-Entreprenad, påbörja entreprenaden med att bygga teknisk försörjning för det nya bostadsområdet.

Arbetet vid Svärtinge skogsbacke etapp 1B är färdig.

Projektledare för VA-entreprenaden i exploateringsområdet är Paul Englund 011-15 36 12.

Viudden

Lantmäteribeslut för utbyggnad av vatten och avlopp till Viudden

I januari 2016 hölls ett Lantmäterisammanträde angående den kvarstående fastighet där Norrköping Vatten och Avfall inte fått tillstånd att passera över med VA-ledningar och fiberkabel.

Lantmäteriet har meddelat beslut i frågan till parterna i februari. I och med att beslutet inte överklagats till och med den 17 mars så har beslutet vunnit laga kraft och vi kommer att utbetala ersättning till markägaren för intrånget.

I överenskommelsen ingår också att ledningarna ska vara utbyggda över fastigheten inom 18 månader från att beslutet vunnit laga kraft den 18 mars 2016.

Vår plan är att se över den tidigare utförda projekteringen, framför allt med avseende på dagvatten inom Viudden, under hösten 2016 och sedan upphandla entreprenör för byggstart våren 2017. Samtliga fastigheter ska då kunna koppla in sig på VA-systemet under sensommaren/hösten 2017.

Tidigare beslut om verksamhetsområde är fattat av Norrköping Vatten och Avfalls styrelse och ska nu skickas vidare för fastställande i kommunfullmäktige.

Beträffande styrelsens tidigare beslut om särtaxa så måste detta lyftas igen i styrelsen med anledning av att normaltaxan kommer att justeras till 1 januari 2017. När normaltaxan höjs så kommer förutsättningarna för särtaxa att förändras och nya kalkyler behöver utföras inför styrelsebeslutet för området Viudden.


Kontakt:

Peter Jideström
Projektledare VA Nätenheten
Telefon: 011-15 36 17

Göten

VA-utbyggnad i Göten

Tidplan

J&A Entreprenad bygger ut vatten och avlopp inom Götens samhälle. Arbetet förväntas helt klart i februari 2017.

Komplett återställning av vägarna i området planeras under våren 2017. Förhoppningsvis kommer även kanalisation för fiberkabel/bredband kunna läggas ned i vägarna innan vår återställning för VA görs.

PEAB Anläggning AB har byggt färdigt ledningarna mellan Vånga och Göten. För PEAB återstår att bygga färdigt och driftsätta tre avloppspumpstationer på sträckan. Vi väntar på att E.on ska kunna ge oss elförsörjning till dessa. Förhoppningen är att dessa jobb blir klara sensommar/tidig höst.

En tryckstegringsstation i Götens samhälle, för dricksvattenleveransen, byggs även den av J&A Entreprenad AB och beräknas klar tidig höst.

Information om fakturering och inkoppling

Fakturor på anslutningsavgiften kommer att skickas ut i mars månad 2017 till respektive fastighetsägare. Som framgått på informationsmöte så krävs det att fakturan för anslutningsavgiften är betald innan respektive fastighet kan kopplas in på VA-systemet. Om taxan prövas av Mark och Miljödomstolen och det visar sig att nuvarande taxa ska justeras ned så görs denna reglering i efterhand av Norrköping Vatten och Avfall.

Vår konsult, Nitroconsult kommer att besiktiga fastigheter inför sprängning och via sotaren provtrycka skorstenar. På vissa fastigheter kommer också vibrationsmätare att monteras under arbetets gång. Detta gäller nu fastigheter i etapp 3.

Konsultföretaget WSP kommer att skicka ut förslag på placering av förbindelsepunkten utanför tomtgräns till er som äger fastigheter inom etapp tre inför byggstart.

Karta över boende som ska ha pump

Här kan du se en karta på de fastigheter som kommer att behöva en pump då fallet inte räcker till. Fastigheterna är markerade med röd färg på kartan   Översikt hus med pump 160901

Informationsmöten

29 augusti 2016
Göten informationsmöte 2016-08-29

Frågor

Det går bra att kontakta vår kundservice via e-post kundservice@norrkopingvattenavfall.se eller via telefon 011-15 15 50 med alla typer av kundärenden för VA.

På vår webbplats www.norrkopingvattenavfall.se finns mer information om projektet samt allmän information om hur det går till att ansluta sig till kommunalt VA.

 

Projektledare

Peter Jideström
mail: peter.jidestrom@norrkopingvattenavfall.se
telefon: 011-15 36 17.

Rickard Kalm
biträdande projektledare
mail: Rickard.kalm@norrkopingvattenavfall.se
telefon: 011 – 15 35 40

Beslut från kommunfullmäktige den 15 juni

Norrköpings Kommunfullmäktige har beslutat att fastställa Norrköping Vatten och Avfall (NoVA) styrelses beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp för Götens samhälle och särtaxa på 276 100 kr/fastighet inklusive moms. Detta skedde vid fullmäktigesammanträdet den 15 juni 2015.

Kartor

Karta över VA-nätet i Göten

Karta överföringsledning Vånga till Göten

Taxe- och faktureringsfrågor

Om det finns frågor om taxa och kommande fakturering är det lämpligt att kontakta Eva-Britt Andersson via mail på
eva-britt.andersson@norrkopingvattenavfall.se
eller via telefon 011-15 36 94.

Frågor om VA-nämndsärenden och eventuella överklaganden

Kontakta gärna Åsa Ornefalk telefon 011 15 36 91 eller via mail asa.ornefalk@norrkopingvattenavfall.se när det gäller frågor kring möjligheter till överklagan.

Avbetalningsplan för anläggningsavgifter

Vid speciella omständigheter kan fastighetsägare erhålla en avbetalningsplan för anläggningsavgifter. Fastighetsägaren hänvisas i första hand till lån hos kreditinstitut och i andra hand kan Norrköping Vatten och Avfall AB bevilja avbetalningsplan efter särskild prövning. Avbetalning beviljas EJ utanför verksamhetsområdet.

36 § i VA-lagen

Fastighetsägaren kan få betala anläggningsavgiften genom årliga avbetalningar under en viss tid, längst 10 år, om

 1. avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter (mer info angående vad som anses som betungande).
 2. fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas och
 3. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.

Rutin

 1. Kunden kontaktar Norrköping Vatten och Avfall AB, Marknad (kundingenjör) och begär avbetalning på anslutningsavgiften. Ansökan om avbetalningsplan skickas till kunden.
 2. Utredning görs om avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft (mer info angående vad som anses som betungande).
 3. Kreditvärdering på kunden görs hos Kronofogdemyndigheten.
 4. Säkerhet begärs i form av pantbrev tillsammans med borgensmän eller bankgaranti (mer info ang säkerhet och pantbrev).Det krävs två borgensmän och borgensmännen ska också kreditprövas och godkännas. De ska dessutom tillfrågas om andra eventuella borgensförbindelser. Borgensmännen tillsammans bör ha en inkomst på 400 000 kr. (Information till borgensmän)
 5. Norrköping Vatten och Avfall AB erbjuder i första hand avbetalning på 3 år (bör bedömas individuellt) med amortering 1 gång per år.
 6. Administration och faktureringsavgift på 300 kr (exkl moms) tillkommer per räntefaktura.
 7. Räntefakturering sker en gång per år genom faktura.

Björkalund/Södra Vrinnevi

Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Björkalund, tidigare Södra Vrinnevi.

Norrköping Vatten och Avfall bygger tillsammans med vår entreprenör PEAB ut vatten och avlopp till cirka 40 nya tomter i Björkalund.

Tidplan

Arbetet med vatten- och avloppsledningar samt vägar och gator beräknas pågå fram till sommaren 2017.

Projektledare

Eva-Lotte Wondollek
Telefon 011- 15 35 42
E-post:
eva-lotte.wondollek@norrkopingvattenavfall.se

Dela sidan: